Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Sol, vind och HaV i Almedalen

Havs- och vattenmyndigheten, HaV, finns på plats under Almedalsveckan för att samtala om havs- och vattenmiljö samt blå ekonomi ur olika perspektiv. Det blir spännande diskussioner kring områdesskydd, fiskereglering, övergödning och digitalisering. Fokus ligger även på havsplanering, miljögifter samt havet kopplat till fattigdomsbekämpning. Allt inom ramen för hållbart nyttjande av vatten- och havsresurser.

– Inled din Almedalsvecka i Länsstyrelsens trädgård med frukostmingel och paneldiskussioner med oss på HaV! Vi har en mängd högaktuella programpunkter och det är många spännande personer som medverkar i våra paneler för att samtala om vatten- och havsresurser och samhällsnytta. Det är en perfekt inledning på veckan och får inte missas, säger Jakob Granit, generaldirektör på HaV.

Paneldiskussioner i Länsstyrelsens trädgård
Vi inleder måndagen med en paneldiskussion kring nationell samverkan inom marint områdesskydd och fiskereglering. Här diskuterar bland annat Lena Sommestad, landshövding Hallands län och Cecilia Schelin Seidegård, landshövding Gotlands län, hur samverkan mellan olika förvaltningsprocesser och administrativa gränser kan fungera. Hur ska vi kunna arbeta mot gemensamma mål och balansera olika intressen i beslut och på det sättet skapa samhällsnytta? Efter det fortsätter vi med en diskussion om miljöinformation och hur den kan vara nyckeln till innovation för hållbara vatten och hav.

– Våra vatten och hav är en viktig gemensam resurs men den utsätts för många påfrestningar. För att förstå och förutse konsekvenser och möjligheter behöver vi relevant och tillförlitlig miljöinformation. Utmaningen ligger i att synliggöra och tillgängliggöra informationen på ett sätt så att den används för smart förvaltning och innovation, säger Jakob Granit.

Förutom HaV medverkar Ann-Sofie Eriksson, Sveriges kommuner och landsting, Emilie Vejlens, Länsstyrelsen Gotland och Anna Otmalm från Naturvårdsverket.

Vi avslutar förmiddagen med en diskussion kring övergödningen i Östersjön. Det finns idag många goda exempel på framgångsrikt lokalt åtgärdsarbete där myndigheter, markägare och andra samarbetar för en bättre vattenmiljö.

– Här diskuterar vi bland annat hur vi kan ta tillvara alla erfarenheter som finns kring lokalt åtgärdsarbete. Hur kan de komplettera generella styrmedel och regleringar för ett aktivare deltagande i naturresursförvaltning? Detta och många andra frågor kommer vi att diskutera med representanter från jordbruksnäringen, miljörörelsen, akademin och myndigheter, fortsätter Jakob Granit.

Havsplanering och miljögifter i fokus på Ocean Surveyor
Under måndag eftermiddag, klockan 14-17, arrangerar vi två seminarier på forskningsfartyget Ocean Surveyor tillsammans med SGU. Havsplanering i en föränderlig värld och miljögifter i havet står på agendan.

– Frågan är hur vi kan nå en giftfri miljö. Räcker det att minska tillförseln av miljögifter till havet, eller krävs även åtgärder av miljögifterna på havsbotten? Vi kommer även att diskutera hur vi på ett effektivt sätt integrerar klimatförändringar i den pågående havsplaneringen.

Rädda havet – minska fattigdomen
Den 3 juli, klockan 13-14, lyfter vi vårt internationella arbete på scenen Sverige i Världen. Här håller vi en paneldiskussion kring havet och fattigdomsbekämpning.

– När havsmiljön försämras är det människor som redan idag lever i fattigdom som drabbas. Seminariet utgår från FN:s havskonferens förra året och de frivilliga åtagandena som gjordes av länder och organisationer. Diskussionen kommer att fokusera på hur vi med gemensamma krafter kan fortsätta arbetet med de svenska insatserna för att nå FN:s globala havsmål och minska fattigdomen.

– Vi har ett intressant program som ska bidra till den offentliga debatten om det hållbara samhället. Vi medverkar också på andras seminarier om bland annat vattenutmaningen med näringslivsfokus, vattenkraft, plastskräp, MSC-märkning och marin pedagogik för att nämna några. Det är viktigt att myndigheter kan finnas med där debatten förs, bemöta argument, svara på frågor och lära sig om nya utmaningar, avslutar Jakob Granit.


Välkommen till HaV:s seminarier:

Länsstyrelsens trädgård

Måndag 2 juli, 9.00-12.00
Plats: Länsstyrelsen trädgård
Arrangör: Havs- och vattenmyndigheten

9.00-9.15
Inledning 
Jakob Granit, generaldirektör Havs- och vattenmyndigheten 

09.15-10.00 Nationell samverkan inom marint områdesskydd och fiskereglering – hur skapar vi förutsättningar för en ekosystembaserad förvaltning?

Ekosystemansatsen förutsätter delaktighet i förvaltningen för att möjliggöra en hållbar utveckling och rättvis fördelning av ekosystemtjänster.Hur ska samverkan tvärs olika förvaltningsprocesser och administrativa gränser fungera för att vi ska kunna arbeta mot gemensamma mål och balansera olika intressen i beslut?

Medverkande:
Moderator:
Johanna Egerup, utredare Havs- och vattenmyndigheten

I panelen:
Fredrik Nordwall, enhetschef, Havs- och vattenmyndigheten
Håkan Carlstrand, utredare, Havs- och vattenmyndigheten
Lena Tingström, utredare, Havs- och vattenmyndigheten
Lena Sommestad, landshövding, Hallands län
Cecilia Schelin Seidegård, landshövding, Gotlands län

10.00-10.45 Är miljöinformation nyckeln till hållbara vatten och hav?

Våra vatten och hav är en viktig gemensam resurs men den utsätts för många påfrestningar. Vi brottas med övergödning, miljögifter, klimatförändringar och fiske. Samtidigt ökar trycket från energiutvinning, samhällsbyggnad, fartygstrafik och odling. För att förstå och förutse konsekvenser och möjligheter behöver vi relevant och tillförlitlig miljöinformation.

Moderator: Anna Jöborn, avdelningschef Havs- och vattenmyndigheten
I panelen: Ann-Sofie Eriksson, Sveriges kommuner och landsting, Avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad
Emilie Vejlens, Länsstyrelsen Gotland, Miljösamordnare
Anna Otmalm, Naturvårdsverket, chef Miljöanalysavdelningen
Magnus Petzäll, HaV, chef avdelningen för digital utveckling
Niklas Ambervik, HaV, programledare Smartare Miljöinformation Vatten & Hav

11.00-11.45
Övergödning, kan lokala åtgärder återställa Östersjön?

Trots mångårigt arbete på internationell, nationell, regional och lokal nivå är övergödningsproblematiken i Östersjön fortsatt högst aktuell. Den senaste bedömningen visar att i stort sätt hela den svenska Östersjökusten är tydligt påverkad av övergödning. För att förbättra förhållandena pekar Helsingforskommissionen liksom den svenska regeringen på behovet av att stärka det lokala engagemanget och åtgärdsarbetet.

Moderator: Björn Sjöberg, avdelningschef Havs- och vattenmyndigheten
I panelen: Markus Hofman, Lantbrukarnas Riksförbund
Lars Sonesten, SLU
Linda Kumblad, BalticSea2020/Stockholms Universitet
Robert Almstrand, utredare, HaV.


Ocean Surveyor

Måndag 2 juli, 14.00-17.00
Plats: Ocean Surveyor, hamnen
Arrangör: Havs- och vattenmyndigheten och SGU


14.00-14.30
Havsplanering i en föränderlig värld

Havsplanering är ett snabbt växande kunskapsområde i Sverige och globalt. Ambitionen är att skapa jobb och tillväxt genom en planering som ger förutsägbarhet och säkerhet samtidigt som de marina ekosystemen bevaras och utvecklas på ett hållbart sätt.
Moderator: Rolf Brennerfelt, generaldirektör SMHI
I panelen:
Rolf Brennerfelt, generaldirektör, SMHI
Helen Andersson, forskningschef, SMHI
Jan Schmidtbauer Crona, utredare, HaV
Gustav Kågesten, statsgeolog, SGU

14.30-15.00
Paneldebatt

Kristina Yngwe (C)
Jonas Nilsson, Region Gotland
Björn Sjöberg, HaV

15.00-15.30 Mljögifter i havet – finnas eller försvinna?

Flera miljögifter i havet har minskat de senaste årtiondena, men på flera platser i Östersjön och Västerhavet finns alltför höga halter kvar. Av dessa ämnen är många långlivade och svåra att bli av med. Trots utveckling av reningsverk i kombination med minskade utsläpp återstår fortfarande många utmaningar, bland annat läckage från sediment och vrak på havsbotten.
Moderator: Jakob Granit, generaldirektör HaV
I panelen: Lena Söderberg och Sarah Josefsson, SGU
Frida Åberg och Jonas Pålsson, HaV.

15.30-16.00
Paneldebatt

Lars Tysklind (L), Olof Lindén (WMU) Sarah Josefsson, SGU

16.00-17.00

Mingel med tilltugg

Sverige i Världen

Tisdag 3 juli klockan 13.00-13.45
Plats: Sverige i Världen
Arrangör: Havs- och vattenmyndigheten

Vi bjuder på lunchwrap

Rädda havet – minska fattigdomen

Välmående hav är en förutsättning för människans överlevnad. Havet producerar syret vi andas, reglerar klimatet så att det inte blir för varmt, förser oss med mat och skapar möjligheter till ekonomisk utveckling. När havsmiljön försämras är det människor som redan idag lever i fattigdom som drabbas.

Moderator: Johanna Egerup, Havs- och vattenmyndigheten

I panelen:
Emma Nohrén, ordförande i Miljömålsrådet samt rikdsdagsledamot
Björn Haase, chef för Non Metal Products Höganäs AB
Karin Lexén, generalsekreterare Svenska naturskyddsföreningen
Carina Svensson, ordförande miljönämnden Malmö stad
Måns Nilsson, VD Stockholm Environment Institute
Jakob Granit, generaldirektör Havs- och vattenmyndigheten

HaV medverkar på en rad andra seminarier än de som nämns ovan.

Se hela programmet här.

HaV i Almedalen
Det är för sjunde året som HaV deltar i Almedalen. Syftet är att föra fram viktiga frågor och att lyssna till vad andra säger när det gäller havs- och vattenmiljö. Det ger också möjligheter att knyta nya viktiga kontakter.
Läs mer om vår medverkan i Almedalen.

Kontakt:
Pernilla Johansson, kommunikationsstrateg, tfn 010-698 62 85, mobil 072–141 32 35
e-post: pernilla.johansson@havochvatten.se 

Ämnen

Kategorier


Havs- och vattenmyndigheten, HaV, arbetar för levande hav, sjöar och vattendrag till glädje och nytta för alla. Citera gärna våra pressmeddelande och nyheter, men hänvisa alltid till HaV.

Foto: Kat Singer/Havs- och vattenmyndigheten.

Bilden får användas för redaktionell återpublicering där HaV och HaVs arbete beskrivs och ett år från pressmeddelandets datum. Användning i kommersiella syften är inte tillåten. I anslutning till publicering ska namn på upphovsman och källa anges.

Kontakter

Staffan Ljung

Staffan Ljung

Presskontakt Presskontakt 010-698 63 42

Havs- och vattenmyndigheten, HaV, är en förvaltningsmyndighet på miljöområdet.

Havs- och vattenmyndigheten arbetar på regeringens uppdrag för bevarande, restaurering och hållbart nyttjande av sjöar, vattendrag, hav och fiskeresurserna.

Havs- och vattenmyndigheten (HaV)
Gullbergs Strandgata 15
404 39 Göteborg
Sweden