Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Stärkt skydd för Kosterhavets nationalpark - HaV föreslår utbildning och krav på tillstånd för trålfiske

Havs- och vattenmyndigheten, HaV, vill öka skyddet för exempelvis korallreven i Kosterhavets nationalpark.

HaV föreslår krav på tillstånd för trålfiske av nordhavsräka i området, krav på utbildning och att trålförbud införs i särskilt känsliga områden.

- I området finns unika naturvärden och det är därför viktigt att fisket bedrivs på ett sådant sätt att dessa inte skadas. Med de här regleringarna bedömer vi att räkfisket i området kan bedrivas på ett långsiktigt hållbart sätt, säger Martin Rydgren.

Området som berörs är bland annat Kosterhavets nationalpark, Väderöarnas naturreservat och Natura 2000-området Kosterfjorden – Väderöfjorden i norra Bohuslän. Av Sveriges cirka 4 300 marina ryggradslösa djur är det uppskattningsvis 200 arter som endast finns här. Många andra arter har sin huvudsakliga svenska utbredning i området. Speciellt skyddsvärda miljöer är de djupa hårdbottnarna, områden med ögonkorall och de grunda, exponerade områdena i ytterskärgården med sina tareskogar.

Inom området finns sedan tidigare sex områden som är stängda för trålfiske. Vid inrättande av nationalpark och naturreservat har omfattande inventeringar gjorts. En uppföljning av dessa har visat trålspår och skador i fyra av de sex stängda områdena och att det fanns fler arter i de stängda områdena jämfört med kontrollområden. Detta har också väckt frågan om behov av att ökat skydd, bland annat från företrädare för det lokala, småskaliga fisket och av förvaltarna av nationalparken Kosterhavet inom ramen för Samförvaltning Norra Bohuslän.

- Vi delar deras syn på behovet av förstärkt skydd för området och därför har vi tillsammans utarbetat detta förslag, säger Martin Rydgren, utredare på enheten för fiskereglering.

Förslaget innebär att det införs ett krav på tillstånd för trålfiske efter nordhavsräka innanför trålgränsen, norr om latituden 58 31,50 N. För att få tillståndet krävs att man genomgått en utbildning om naturvärdena och de regler som gäller i området.Kravet om introduktionsutbildning omfattar fiskelicenshavare, eller behörig företrädare för denne samt även den som för befäl ombord vid bedrivande av trålfisket.

Ett annat krav är att endast fartyg som har en fungerande AIS (Automatic Identification System) ombord får fiska efter nordhavsräka i området. AIS är ett system som gör det möjligt att identifiera ett fartyg och följa dess rörelser i realtid. På så sätt kan exempelvis Kustbevakningen kontrollera att fartygen i området inte fiskar i områden där det inte är tillåtet. Fartygets AIS ska också vara påslagen

- Vi vill också förbjuda trålfiske på fler områden inom nationalparken och naturreservatet. I dag finns sex områden där trålfiske är förbjudet. Förslaget innebär att ett av dessa områden justeras och att trålning förbjuds i ytterligare fem områden, säger Lena Tingström.

Drygt 30 fartyg fiskar i området och trålfiske efter nordhavsräka är det mest omfattande fisket. Årligen fångas cirka 200 ton nordhavsräka här.

- Genom utbildningskravet tror vi att yrkesfiskare får en större förståelse om områdets unika naturvärden. Samtidigt möjliggör vi en bättre kontroll för att säkerställa att överträdelser inte sker. Kravet på tillstånd innebär att den som inte följer regelverket kommer att få tillståndet återkallat och inte kan fiska mer i området, säger Lena Tingström, utredare på enheten för biologisk mångfald.

De nya bestämmelserna föreslås träda i kraft den 1 juli 2015. Förslaget skickas nu ut på remiss och senast den 27 april ska svaren ha kommit in till Havs- och vattenmyndigheten.

Här kan du läsa remissen med motiven till förslaget

För mer information kontakta Havs- och vattenmyndigheten

Kontaktpersoner: Martin Rydgren, utredare, enheten för fiskereglering, tfn 010-698 62 50, mobil 070-356 64 32, martin.rydgren@havochvatten.se, Lena Tingström, utredare, enheten för biologisk mångfald, tfn 010-698 60 91, mobil 076-538 60 91, e-post: lena.tingstrom@havochvatten.se

Ämnen

Kategorier


Havs- och vattenmyndigheten, HaV, arbetar för levande hav, sjöar och vattendrag till glädje och nytta för alla. Citera gärna våra pressmeddelande och nyheter, men hänvisa alltid till HaV.

Foto: Mikael Gustafsson/Naturfotograferna/IBL Bildbyrå

Kontakter

Lena Tingström

utredare, enheten för biologisk mångfald BSPA, Marina naturreservat, Marina skyddsområden, MPA, Strandskydd, Natura 2000 010-698 60 91, 076-538 60 91

Martin Rydgren

utredare, enheten för fiskereglering 010-698 62 50

Havs- och vattenmyndigheten, HaV, är en förvaltningsmyndighet på miljöområdet.

Havs- och vattenmyndigheten arbetar på regeringens uppdrag för bevarande, restaurering och hållbart nyttjande av sjöar, vattendrag, hav och fiskeresurserna.

Havs- och vattenmyndigheten (HaV)
Gullbergs Strandgata 15
404 39 Göteborg
Sweden