Gå direkt till innehåll
Torka och vattenbrist har ställt till med stora problem på många håll i landet på senare år. Gotland, Blekinge, Skåne och Kalmar län är regioner som har drabbats hårdast av torkan. Foto: Maja Kristin Nylander
Torka och vattenbrist har ställt till med stora problem på många håll i landet på senare år. Gotland, Blekinge, Skåne och Kalmar län är regioner som har drabbats hårdast av torkan. Foto: Maja Kristin Nylander

Pressmeddelande -

Statligt stöd för att trygga tillgången till dricksvatten

Havs- och vattenmyndigheten, HaV, fördelar 58 miljoner kronor till länsstyrelserna som i sin tur stöttar lokala miljöprojekt. Syftet är att säkra bättre vattenhushållning och ge bättre tillgång till dricksvatten.

Torka och vattenbrist har ställt till med stora problem på många håll i landet på senare år. Gotland, Blekinge, Skåne och Kalmar län är regioner som har drabbats hårdast av torkan. Klimatförändringarna kan medföra att perioder med torka och extremväder blir vanligare i framtiden.

Kommuner och kommunala bolag, men även företag, kan söka stöd hos Länsstyrelsen för investeringar i ny teknik och för medfinansiering av åtgärder för en tryggad tillgång till dricksvatten. Samarbete över större geografiska områden, som till exempel avrinningsområden, uppmuntras.

Ökat stöd i år

Det är andra året i rad som regeringen satsar på att trygga tillgången till dricksvatten. Förra året fördelade HaV ut 45 miljoner till länsstyrelserna. 132 projekt fick stöd på totalt 43 miljoner. Resten användes av länen själva för arbete med att långsiktigt säkra vattenförsörjningen.

– Projekt som fått stöd omfattar allt från att förbättra övervakning av grundvattennivåer och åtgärder för att minska läckage från ledningsnät till att rena och återvinna avloppsvatten och skapa nya vattentäkter och vattenskyddsområden, säger Margareta Lundin Unger, utredare vid Havs- och vattenmyndigheten.

Vägledning ger hjälp

HaV har också tagit fram en vägledning för regional vattenförsörjningsplanering. Den fokuserar på samhällets långsiktiga dricksvattenförsörjning.

– Vi vill att den ska vara ett stöd till länsstyrelserna när de tillsammans med andra aktörer tar fram regionala vattenförsörjningsplaner, säger Margareta Lundin Unger.

Vägledningen har tagits fram i samarbete med Boverket, Sveriges geologiska undersökning (SGU), Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut (SMHI) och Livsmedelsverket.

Vägledningen finns att ladda ner här.

För mer information, kontakta:

Margareta Lundin Unger, utredare vid Havs- och vattenmyndigheten. Tel 010-698 61 21, 076-538 61 21, margareta.lundinunger@havochvatten.se

Så här fördelas stödet till länsstyrelserna

Fördelningen är baserad på risken för vattenbrist och torka, samt föroreningspåverkan i respektive län.

Länsstyrelse Belopp (kr)
Blekinge 3 559 317
Dalarna 954 556
Gotland 3 316 368
Gävleborg 910 047
Halland 2 492 709
Jämtland 795 208
Jönköping 2 823 400
Kalmar 4 021 854
Kronoberg 2 166 700
Norrbotten 1 319 167
Skåne 6 421 265
Stockholm 6 141 138
Södermanland 2 870 865
Uppsala 2 896 820
Värmland 986 513
Västerbotten 1 143 378
Västernorrland 893 798
Västmanland 2 261 205
Västra Götaland 5 767 966
Örebro 2 386 694
Östergötland 3 871 032
58 000 000

Ämnen

Kategorier


Havs- och vattenmyndigheten, HaV, arbetar för levande hav, sjöar och vattendrag. Citera gärna våra pressmeddelande och nyheter, men hänvisa alltid till HaV.

Foto: /Havs- och vattenmyndigheten.

Bilden får användas för redaktionell återpublicering där HaV och HaVs arbete beskrivs och ett år från pressmeddelandets datum. Användning i kommersiella syften är inte tillåten. I anslutning till publicering skall namn på upphovsman och källa anges.

Kontakter

Staffan Ljung

Staffan Ljung

Presskontakt Presskontakt 010-698 63 42

Havs- och vattenmyndigheten, HaV, är en förvaltningsmyndighet på miljöområdet.

Havs- och vattenmyndigheten arbetar på regeringens uppdrag för bevarande, restaurering och hållbart nyttjande av sjöar, vattendrag, hav och fiskeresurserna.

Havs- och vattenmyndigheten (HaV)

Gullbergs Strandgata 15
404 39 Göteborg
Sweden