Gå direkt till innehåll
Foto: Daniel Valentinsson
Foto: Daniel Valentinsson

Pressmeddelande -

Svensk riskbedömning av amerikansk hummer godkänd av EU

Den svenska riskbedömningen av amerikansk hummer är nu godkänd av EU.

Därmed fortsätter processen som kan leda till att amerikansk hummer förs upp på förteckningen över invasiva främmande arter.

- Det är självklart positivt att vår riskbedömning uppfyller de krav som ställs av EU-förordningen, säger Sofia Brockmark på Havs- och vattenmyndigheten, HaV.

Listan, eller unionsförteckningen som den formellt kallas, är en del av EU:s förordning om invasiva främmande arter. Syftet med förordningen är att förebygga, minimera och mildra effekter av invasiva främmande arter på djur och natur, människors hälsa eller ekonomi. Enligt denna ska medlemsstaterna bland annat kartlägga hur arterna sprids och se till att spridningen stoppas eller begränsas. Arterna på listan omfattas också av olika restriktioner, bland annat förbud mot att importera, föda upp eller att hålla levande. I december beslutade EU:s medlemsstater att lista 37 invasiva arter som är främmande i alla medlemsländer. Listan ska kompletteras med fler arter.

Sverige har begärt att amerikansk hummer ska föras upp på listan och som underlag finns den riskbedömning som HaV tagit fram.

- Drygt 30 individer har hittats i havet på svenska västkusten sedan 2008 och det behövs åtgärder för att hindra att ytterligare individer introduceras i vattnen här. Om amerikansk hummer (Homarus americanus) etablerar sig i Sverige, så innebär det ett hot bland annat mot den europeiska hummern (Homarus gammarus) som finns naturligt här, säger Sofia Brockmark, utredare på enheten för biologisk mångfald.

Efter att riskbedömningen nu godkänts av EU:s vetenskapliga forum för invasiva främmande arter går frågan vidare inom EU-kommissionen för beredning och till EU:s genomförandekommitté. Kommittén har representanter från alla medlemsstater och väntas fatta beslut om arten uppfyller kraven för listning vid ett möte den 5 oktober. Om det blir ja fortsätter processen med att Världshandelsorganisationen, WTO, får möjlighet att yttra sig innan kommittén tar slutligt beslut under våren 2017.

- Hittills har fokus främst legat på om de vetenskapliga bedömningarna av riskerna med introduktion och spridning av amerikansk hummer håller för kraven i EU-förordningen. Nu breddas diskussionen till att också omfatta socioekonomiska aspekter, till exempel hur en listning och importförbud skulle påverka länderna eller om det krävs samordnade åtgärder på EU-nivå för att förhindra att arten introduceras, etableras och sprids, säger Sofia Brockmark.

Det första fyndet av amerikanska humrar i svenska vatten gjordes vid Smögen i september 2008. I dag har totalt ett 30-tal fynd gjorts på västkusten, från Marstrand i söder till Smögen i norr. De flesta amerikanska humrar har fångats i Gullmarsfjorden vid Lysekil. Det har också hittats en hona, med hybridägg, alltså där en amerikansk hona korsats med en europeisk hummer. Amerikansk hummer har också hittats i Danmark, Island, Norge och Storbritannien.

- Forskarna tror att dessa fynd bara kan vara toppen på ett isberg, det kan finnas betydligt fler i våra vatten. De amerikanska humrar som hittats i svenska vatten är också större än försäljningsstorlek, vilket tyder på att de funnits i vattnet en längre period, säger Fredrik Nordwall, chef för enheten för biologisk mångfald på HaV.

I Sverige är det förbjudet att sumpa levande, importerade humrar i havet. Men det är svårt att övervaka ett sådant förbud och troligen rör fynden sig om individer som rymt eller som avsiktligt slängts levande i havet. Vid det första fyndet 2008 hade alla tre djuren gummiband runt klorna, vilket visar att de tidigare hållits i fångenskap.

- Den amerikanska hummern kan bilda hybrider med vår hummer, vilket på sikt hotar den europeiska hummerns fortlevnad i Europa. Det finns också en risk för att sjukdomar och parasiter ska spridas till andra skaldjur än hummer, exempelvis krabbtaska och havskräfta, säger Sofia Brockmark.

- Nya studier tyder på att det inte finns så många individer av vår europeiska hummer som vi tidigare trott, alltså kan bestånden vara extra känsliga för påverkan från främmande arter.

Enligt HaV:s riskbedömning importeras varje år cirka 13 000 ton amerikansk hummer varje år till Europa från Kanada och USA. I Sverige importerades 2014 cirka 182 ton från USA och 102 ton från Kanada.

Den svenska riskbedömningen om amerikansk hummer har mötts av kritik från myndigheter, politiker och branschorganisationer i USA och Kanada. 

- Den stora skillnaden är att vi tittat mer på långsiktiga risker och vill vara förebyggande medan amerikanska och kanadensiska forskare och andra experter fokuserar på risker på kort sikt. De betonar att amerikansk hummer ännu inte är så pass etablerad här så att den kan sägas ha en negativ påverkan på den europeiska hummern, säger Sofia Brockmark.

Här kan du läsa den riskbedömning som HaV gjort och som ligger till grund för Sveriges begäran till EU om att lista amerikansk hummer

Läs mer om amerikansk hummer på HaV:s hemsida

För frågor som rör Sveriges begäran till EU kontakta miljödepartementet

Länk till EU:s hemsida om invasiva främmande arter

För mer information kontakta Havs- och vattenmyndigheten

Kontaktpersoner: Sofia Brockmark, utredare, enheten för biologisk mångfald, tfn 010-698 65 81, mobil 076-538 62 81, e-post sofia.brockmark@havochvatten.se, Fredrik Nordwall, chef, enheten för biologisk mångfald, tfn 010-698 60 17, mobil 076 - 125 40 50, e-postfredrik.nordwall@havochvatten.se

Ämnen

Kategorier


Havs- och vattenmyndigheten, HaV, arbetar för levande hav, sjöar och vattendrag till glädje och nytta för alla. Citera gärna våra pressmeddelande och nyheter, men hänvisa alltid till HaV.

Foto: Daniel Valentinsson

Bilden får användas för redaktionell återpublicering där HaV och HaVs arbete beskrivs och ett år från pressmeddelandets datum. Användning i kommersiella syften är inte tillåten. I anslutning till publicering skall namn på upphovsman och källa anges.

Kontakter

Staffan Ljung

Staffan Ljung

Presskontakt Presskontakt 010-698 63 42

Relaterat innehåll

Havs- och vattenmyndigheten, HaV, är en förvaltningsmyndighet på miljöområdet.

Havs- och vattenmyndigheten arbetar på regeringens uppdrag för bevarande, restaurering och hållbart nyttjande av sjöar, vattendrag, hav och fiskeresurserna.

Havs- och vattenmyndigheten (HaV)

Gullbergs Strandgata 15
404 39 Göteborg
Sweden