Gå direkt till innehåll
Foto: Keith Morris / Alamy
Foto: Keith Morris / Alamy

Pressmeddelande -

Tio projekt om marin pedagogik får dela på 2,5 miljoner kronor

I april utlyste Havs- och vattenmyndigheten, HaV, 2,5 miljoner kronor för aktiviteter eller produktion av material inom området marin pedagogik.

- Vi har fått totalt 31 ansökningar från förskolor, skolor, Naturrum, marina kunskapscenter och föreningar från Gullmarsfjorden i väst till Bottenviken i norr. Det är fantastiskt roligt att få ta del av alla engagerade idéer om hur barn och ungdomar ska få möjlighet att upptäcka och förstå hur viktiga haven är, säger Monica Forsell, kommunikationschef på HaV.

Marin pedagogik handlar om förståelse för haven, människans påverkan av havsmiljön och hur vi människor kan bidra till ett hållbart nyttjande och förvaltande av ekosystemen i havet och i de vattenmiljöer som direkt påverkar havsmiljön. Regeringen gav i december HaV i uppdrag att undersöka behovet av stöd till lokalt arbete, och behovet av pedagogiskt material inom området marin pedagogik.

- Det har aldrig gjorts någon nationell inventering av lokalt arbete med marin pedagogik tidigare, så vi visste inte vad vi skulle förvänta oss. Vare sig hur många sökande det kunde tänkas finnas, eller vilken typ av projekt man arbetar med runt om i landet, säger Monica Forsell.

- Det var en tuff uppgift att välja bland ansökningarna. Vi har prioriterat sådana projekt som är innovativa och där arbetssätt eller material kan spridas och användas av andra lokala aktörer, säger Monica Forsell.

Totalt har regeringen avsatt tre miljoner kronor för satsningar på marin pedagogik under 2018. Totalt kom 31 ansökningar från hela landet, på totalt 7,4 miljoner kronor. HaV delar nu ut 2,5 miljoner kronor till tio projekt i bland annat Malmö, Ystad, Simrishamn, Stockholm, Karlshamn och Orust. För att få en så bred bild som möjligt av behov kopplade till marin pedagogik gör HaV, i samarbete med Havsmiljöinstitutet, HMI, också en enkät och intervjuer med lokala aktörer i hela landet.

- Vi ser fram emot resultatet av HMI:s undersökning som bland annat omfattar kommuner, museum, myndigheter, föreningar, marina centrum och Naturrum. Det är många eldsjälar som jobbar inom marin pedagogik runt om i landet, i många fall med små resurser, säger Monica Forsell.

- Vi hoppas både få en bättre bild av det arbete som utförs, få kunskap om vilken typ av stöd som behövs för att lokalt arbete ska kunna fortsätta bedrivas och utvecklas och dra nytta av varandras erfarenheter.

Dessa tio projekt om marin pedagogik får dela på 2,5 miljoner kronor:

  • Havet, målen och jag ska ta fram en pedagogisk modell för hur skolor kan arbeta med hållbarhetsmålen i Agenda 2030, bland annat med ett marinpedagogiskt studie- och handledarmaterial som fokuserar på mål 14 och ett av delmålen: 14:1 skräp/plast i havet( (625 000 kronor, Malmö stad)
  • Vad vore livet utan plankton? Projektet vänder sig till unga och ska skapa ökat intresse och förståelse för hur människan är beroende av och påverkar havets minsta invånare (52 000 kronor, Ystad kommun)
  • På djupet i Simrishamn, ska utveckla ett digitalt pedagogiskt material om Östersjön, anpassat för högstadiet. (152 000 kronor. Simrishamns kommun)
  • Livet i havet – Västkusten. Den digitala fälthandboken Livet i havet innehåller i dag de flesta söt- och saltvattenarter som finns i Östersjön. Nu ska den byggas ut med arter specifika för västkusten.. Målet är att producera en geografiskt heltäckande fälthandbok med kunskap om vanliga arter och livsmiljöer i svenska havsområden. (500 000 kronor, Stockholms universitet, Östersjöcentrum)
  • De unga och havet är ett pedagogiskt material som ska få barn i hela Sverige att på ett lekfullt och kreativt sätt upptäcka havsmiljöer och bidra till ökade kunskaper och större intresse för havet som ekosystem, dess arter samt hur havet har betydelse för människa och samhälle. (400 000 kronor, Naturskyddsföreningen)
  • Upptäck det unika med brackvattenhavet ska väcka nyfikenhet och öka kunskapen om havet, dess olika ekosystem och de olika arter som finns där. Vänder sig till allmänhet, lärare och skolklasser, främst mellanstadiet, genom pedagogiskt material och ett fysiskt spel för utomhusbruk. (250 000 kronor, Länsstyrelsen Västernorrland)
  • De unga och havet skapar ett paket med aktiviteter med fokus på havs- och vattenmiljö. Projektet ska ta fram material som kan användas för förberedelser inför besök på Kreativum Science center i Karlshamn, dels själva utställningen och dels aktiviteter under besöket. Materialet ska också ge inspiration och stöd till fortsatt undervisning i skolan och i vardagen. (237 000 kronor, Karlshamns kommun, Kreativum Science center),
  • Dynamene ska skapa en koppling mellan skola, forskning och miljö genom ett projekt där ungdomar får bygga vetenskapliga analysinstrument kan användas av oceanografer runt om i världen, i skolan och tillsammans med forskare. (65 000 kronor, Lysekils kommun, Gullmarsgymnasiet)
  • Marinpedagogisk workshop ska arrangera en marinpedagogisk workshop och konferens som samlar alla intresserade organisationer som arbetar med marin pedagogik i Sverige. (200 000 kronor, Göteborgs stad, Sjöfartsmuseet)
  • De unga och havet ska skapa struktur för lokalt förankrat tematiskt arbete kring havsmiljö och maritima aktiviteter från förskola till mellanstadium. (18 000 kronor, Orust kommun)

Läs mer om marin pedagogik på HaV:s hemsida

För mer information kontakta Havs- och vattenmyndigheten

Kontaktperson: Monica Forsell, kommunikationschef, tfn 010-6986004, mobil 076-5386204, e-post monica.forsell@havochvatten.se

Ämnen

Kategorier


Havs- och vattenmyndigheten, HaV, arbetar för levande hav, sjöar och vattendrag till glädje och nytta för alla. Citera gärna våra pressmeddelande och nyheter, men hänvisa alltid till HaV.

Foto: Keith Morris / Alamy

Bilden får användas för redaktionell återpublicering där HaV och HaVs arbete beskrivs och ett år från pressmeddelandets datum. Användning i kommersiella syften är inte tillåten. I anslutning till publicering skall namn på upphovsman och källa anges.

Kontakter

Monica Forsell

kommunikationschef 010-698 60 04

Havs- och vattenmyndigheten, HaV, är en förvaltningsmyndighet på miljöområdet.

Havs- och vattenmyndigheten arbetar på regeringens uppdrag för bevarande, restaurering och hållbart nyttjande av sjöar, vattendrag, hav och fiskeresurserna.

Havs- och vattenmyndigheten (HaV)
Gullbergs Strandgata 15
404 39 Göteborg
Sweden