Gå direkt till innehåll
Tre miljoner till friskare Kalmarsund

Pressmeddelande -

Tre miljoner till friskare Kalmarsund

Havs- och vattenmyndigheten ger nu totalt tre miljoner kronor till flera projekt för att minska övergödningen i Kalmarsund.

Hälften av pengarna ska gå till att försöka öka bestånden av rovfisk som gädda, abborre och havsöring i kustområden. Hälften av pengarna går till åtgärder som kalkning, syresättning av vikar och restaurering av våtmarker för att förbättra vattenmiljön.

Bakom projekten står Kalmarkommissionen som leds av förre miljöministern Olof Johansson.

Kalmarsundskommissionen bildades 2006 av kommunstyrelsen i Kalmar och består idag av flera aktörer inklusive politiker och tjänstemän från länets kustkommuner, LRF, Linnéuniversitetet samt ideella föreningar. Kommissionens syfte är att ta fram förslag på och genomföra konkreta insatser för att förbättra vattenmiljön i den långa kuststräckan.

I år planeras flera åtgärder för att förstärka det naturliga beståndet av rovfisk i Kalmar läns kustområden. I Loftaån rör det sig om nya lekplatser för fisken, i Lillån utrivning av vandringshinder vid Forsa, i Stävlö planeras våtmarker, dämme och fiskväg, i Sprattleboda att vandringshinder tas bort och på flera ställen i Kalmar kommun vill man bygga nya fisktrappor.

Flera projekt är redan i gång, bland annat återställning av lekområden för gädda i avspärrade vikar i Kalmarsund. Projekt som visat ge bra resultat med bland annat mindre förekomst av fiskarten spigg och trådalger. Spiggen går hårt åt både fiskyngel och deras föda, betar ner växtätande djurplankton och bidrar till att förstärka effekter av övergödningen genom att träd- och mikroalger frodas i vattnet.

Kommissionen hoppas också att projekten ska ge ökat mervärde för turismen och sportfisket i länet. Att de ska kunna fungera som ”morot” för att dra i gång flera nya vattenråd.

Under 2012 planeras också flera storskaliga åtgärder för att förbättra vattenkvaliteten och stärka den biologiska mångfalden i kustvatten, bäckar, åar och dammar. I Lillån planeras två fosforfällor, i Grisbäcken nya våtmarker, i Bruatorpsån kvävefilter och längs kusten i Torsås kommun skörd av vass för biobränsle. Törnebybäcken i Kalmar kommun är ett övergött vattendrag och här planeras bland annat höjd vattennivå för att förbättra de angränsande våtmarkerna. Här planeras också åtgärder för att få ner nivåerna av fosfor med exempelvis damm, tvåstegsdiken och kalkfilter.

Målet är också att ta fram en arbetsmetodik för att genomföra åtgärder på ett bredare plan i samarbete med bland andra länsstyrelsen i Kalmar, Linnéuniversitetet, LRF, Havsmiljöinstitutet och markägare.

Havs- och vattenmyndigheten anser att projekten är prioriterade inom programområdena Övergödning och Biologisk mångfald och fiske. De bidrar till att uppnå Sveriges åtaganden i Baltic Sea Action Plan, den gemensamma handlingsplanen för Östersjöns miljö. Pengarna tas från HaV:s anslag Åtgärder för havs- och vattenmiljö.

Länk till beslut om bidrag till att öka fiskebestånden

Länk till beslut om bidrag för att förbättra vattenkvaliteten i Kalmarsund

Ämnen

Kategorier

Kontakter

Staffan Ljung

Staffan Ljung

Presskontakt Presskontakt 010-698 63 42

Havs- och vattenmyndigheten, HaV, är en förvaltningsmyndighet på miljöområdet.

Havs- och vattenmyndigheten arbetar på regeringens uppdrag för bevarande, restaurering och hållbart nyttjande av sjöar, vattendrag, hav och fiskeresurserna.

Havs- och vattenmyndigheten (HaV)
Gullbergs Strandgata 15
404 39 Göteborg
Sweden