Gå direkt till innehåll
​Nya hamnar, pirar och muddringar påverkar den fysiska livsmiljön vid våra kuster. En unik kartläggning av Havs- och vattenmyndigheten ger nu en bild av läget. Foto: Lantmäteriet
​Nya hamnar, pirar och muddringar påverkar den fysiska livsmiljön vid våra kuster. En unik kartläggning av Havs- och vattenmyndigheten ger nu en bild av läget. Foto: Lantmäteriet

Pressmeddelande -

Unik kartläggning visar hur vi påverkar våra kuster

Nya hamnar, pirar och muddringar påverkar den fysiska livsmiljön vid våra kuster. En unik kartläggning av Havs- och vattenmyndigheten, HaV, ger nu en bild av läget.

– Inom vissa kustområden är exploateringstakten hög, säger Ingemar Andersson, utredare vid HaV. 

När havsbottnen, strömmar och vågor förändras av verksamheter på ett sätt som är negativt för ekosystemen kallas det för fysisk påverkan. I februari 2017 startade projektet med att kartlägga etableringar och byggnader samt verksamheter längs hela Sveriges kust. HaV har använt den senaste tekniken, till exempel satellitbilder och geografiska informationssystem. Totalt har ett par hundratusen strukturer karterats; byggnader, bryggor, muddringar etcetra.

– Resultatet visar att de för ekosystemen viktiga grundområdena som ligger på 0-6 meters vattendjup är de som är mest påverkade längs kusten, säger Erland Lettevall, utredare vid HaV.

– Det är ett unikt underlag som vi tagit fram. Vi har nu en tydlig helhetsbild över hur situationen ser ut i kustbandet.

Havsbottnen utgör en stor och viktig del av havets ekosystem. Den är hem för bottenlevande växter och djur och är uppväxtområde för fiskar och kustfåglar. Den fungerar även som sänka eller källa till de näringsämnen och miljögifter som vi släpper ut och som slutligen hamnar i havet.

Några viktiga resultat av kartläggningen:

  • Grunda, vågskyddade områden som både är biologiskt viktiga och känsliga är mer utsatta än övriga områden.
  • Kunskapen om de fysiska processerna och dess effekter på biologin behöver stärkas.
  • Strandskyddet eller andra policys inom förvaltningen leder inte till mindre exploatering av höga naturvärden i grunda kustområden.
  • Klimatförändringar verkar inte resultera till mer varsam exploatering av grunda värdefulla kustområden.
  • Restaureringstakten understiger kraftigt förlusten av habitat per år. 
  • Fysisk påverkan ger även effekter på övergödningssituationen, genom att ekosystemets motståndskraft försämras

– Inom vissa kustområden är exploateringstakten hög. Vi förbrukar våra möjligheter att nyttja ekosystemtjänster från kusten i allt för snabb takt. Ekosystemtjänster är alla produkter och tjänster som naturens ekosystem ger oss människor och som bidrar till vår välfärd och livskvalitet, säger Ingemar Andersson.

Det arbete som nu har gjorts är viktigt för att kunna välja rätt åtgärder och för att förbättra tillståndet i kustvattenmiljön.

– Vi kommer fortsätta att övervaka utvecklingen av fysisk påverkan för att se förändringar och vilken påverkan dessa ger på kustens miljöstatus, säger Erland Lettevall. 

För ytterligare information, kontakta:

Erland Lettevall, utredare vid HaV, tel 010-698 62 19, erland.lettevall@havochvatten.se
Ingemar Andersson, utredare vid HaV, tel 010-698 62 46, ingemar.andersson@havochvatten.se

Ämnen

Kategorier


Havs- och vattenmyndigheten, HaV, arbetar för levande hav, sjöar och vattendrag. Citera gärna våra pressmeddelande och nyheter, men hänvisa alltid till HaV.

Foto: /Havs- och vattenmyndigheten.

Bilden får användas för redaktionell återpublicering där HaV och HaVs arbete beskrivs och ett år från pressmeddelandets datum. Användning i kommersiella syften är inte tillåten. I anslutning till publicering skall namn på upphovsman och källa anges.

Kontakter

Erland Lettevall

Erland Lettevall

utredare, enheten för miljöövervakning Tel: 010-698 62 19 Mobil: 070-248 66 95

Havs- och vattenmyndigheten, HaV, är en förvaltningsmyndighet på miljöområdet.

Havs- och vattenmyndigheten arbetar på regeringens uppdrag för bevarande, restaurering och hållbart nyttjande av sjöar, vattendrag, hav och fiskeresurserna.

Havs- och vattenmyndigheten (HaV)
Gullbergs Strandgata 15
404 39 Göteborg
Sweden