Gå direkt till innehåll
Utfiskning och syrebrist – hot mot havets biologiska mångfald

Pressmeddelande -

Utfiskning och syrebrist – hot mot havets biologiska mångfald

Havet 2011 är här! Rapporten som ger den mest aktuella beskrivningen av miljösituationen i våra svenska havsområden. Här är några smakprov ur innehållet:

Det höga fisketrycket har drabbat kustfiskbestånden mycket hårt och i vissa fall har lokala populationer utrotats. I Östersjön är bestånden av vildlax och strömming svaga, medan torsken till viss del har återhämtat sig. Fisket behöver minska för att fiskbestånden ska ha en chans att åter växa till uthålligt säkra nivåer. En ny gemensam fiskeripolitik, EU:s marina direktiv och vattendirektiv är tillsammans med HELCOM:s aktionsplan för Östersjön viktiga redskap i detta arbete.

Såväl överfiske som övergödning bidrar till en försämrad biologisk mångfald i en stor andel av havsområdena. Övergödningen är främst ett problem i Egentliga Östersjöns och Västerhavets kustområden. Åtgärder för att minska lokala utsläpp och läckage av näringsämnen från land till hav, är därför fortsatt viktiga.

Det finns fortfarande stora områden med syrefria bottnar i Egentliga Östersjön. Orsakerna är både ett minskat inflöde av syrerikt vatten från Västerhavet och en långvarig näringsbelastning. Eftersom det tar lång tid för vattnet i Östersjön att bytas ut, behövs ett långsiktigt arbete för att åstadkomma förbättringar genom ökad rening. I vissa kustområden, såsom i Stockholms innerskärgård, har man sett tydliga förbättringar till följd av vidtagna reningsåtgärder.

De flesta miljögifterna minskar i havet. Som en följd av det fortsätter sälpopulationerna att öka och havsörnarna närmar sig nivåerna från 1950-talet. För dioxiner, impregnerings- och flamskyddsmedel är nivåerna däremot fortfarande höga, främst i Östersjön. Trots att åtgärder mot båtbottenfärger har lett till minskade halter av TBT på Västkusten, är halterna fortfarande för höga i vissa områden.

För mer information:

Havsmiljöinstitutet

Johan Wikner, Umeå universitet, 070-34 27 782
johan.wikner@havsmiljoinstitutet.se

Tina Elfwing, Stockholms universitet, 070-16 10 335
tina.elfwing@havsmiljoinstitutet.se

Jonas Nilsson, Linnéuniversitetet, 070-67 03 582
jonas.nilsson@havsmiljoinstitutet.se

Per-Olav Moksnes, Göteborgs universitet, 0732-576 224
per.moksnes@havsmiljoinstitutet.se

Havs- och vattenmyndigheten

Gunilla Ejdung, 010-698 62 88
gunilla.ejdung@havochvatten.se

Naturvårdsverket

Tove Lundeberg, 010-698 16 11
tove.lundeberg@naturvardsverket.se


Fakta om HAVET 2011

Rapporten HAVET ger en samlad bild av miljötillståndet i våra svenska havsområden. Artiklarna i rapporten baserar sig på resultat från den nationella miljöövervakningen, regional miljöövervakning och aktuell havsmiljöforskning. Rapporten ges ut av Havsmiljöinstitutet på uppdrag av Havs- och vattenmyndigheten och Naturvårdsverket. Rapporten kan laddas ned eller beställas kostnadsfritt på http://www.havsmiljoinstitutet.se/publikationer/havet/havet-2011/

Ämnen

Kategorier

Regioner

Kontakter

Staffan Ljung

Staffan Ljung

Presskontakt Presskontakt 010-698 63 42

Havs- och vattenmyndigheten, HaV, är en förvaltningsmyndighet på miljöområdet.

Havs- och vattenmyndigheten arbetar på regeringens uppdrag för bevarande, restaurering och hållbart nyttjande av sjöar, vattendrag, hav och fiskeresurserna.

Havs- och vattenmyndigheten (HaV)

Gullbergs Strandgata 15
404 39 Göteborg
Sweden