Gå direkt till innehåll
Vägledning för VA-planering ska förbättra Sveriges vatten

Pressmeddelande -

Vägledning för VA-planering ska förbättra Sveriges vatten

Havs- och vattenmyndigheten, HaV, och Naturvårdsverket är nu klara med en vägledning för kommunal vatten- och avloppsplanering.

- Flera kommuner står inför stora investeringar och utmaningar för att nå en hållbar VA-försörjning. Vägledningen ska vara en hjälp i arbetet med att förbättra statusen på svenskt vatten, säger Margareta Lundin Unger, utredare på HaV.

Kraven på landets kommuner vad gäller vatten- och avloppsförsörjning blir allt större. Anledningen till de ökande kraven är bland annat klimatförändringar, miljökrav och åldrad infrastruktur. Det finns även faror med små avloppsanläggningar som kan vara bristfälliga och därför riskerar att sprida smittoämnen.

– En strategisk och långsiktig VA-planering som omfattar både dricksvatten, spillvatten och dagvatten blir kommunernas verktyg för att lyfta fram problem och prioritera de åtgärder som krävs, säger Robert Ljunggren, handläggare på Naturvårdsverket.

HaV och Naturvårdsverkets vägledning innehåller råd om hur kommunerna kan komma i gång med sitt VA-arbete och föreslår även en planeringsprocess.

– Planeringen av vatten och avlopp i kommunerna är även en del i det arbete som pågår med att förbättra vattenmiljön på nationell nivå. Genom att jobba med VA-planering bidrar kommunerna till att uppfylla det svenska vattenförvaltingsmålet, säger Margareta Lundin Unger.

Målet med vattenförvaltning är att alla vatten ska ha en god status. Detta är kopplat till EU:s vattendirektiv som styr vilken kvalité och tillgång på vatten som Sverige inte får underskrida. Målet är att vatten som redan är bra ska behålla sin kvalité och inga vatten ska få försämras.

Endast hälften av Sveriges sjöar och vattendrag klarar kraven för god vattenstatus enligt EU:s vattendirektiv. Med dagens vattenstatus riskerar grundvatten att förorenas och överexploateras. I sjöar och hav finns problem med övergödning på grund av för stora utsläpp av fosfor och kväve, särskilt i södra Östersjön. Klimatförändringar bidrar till sämre vatten då de medför ökad nederbörd och kraftigare regn i Sverige. Översvämningarna kan ge utsläpp av avloppsvatten, vilket ökar risken för att dricksvatten och badvatten förorenas av virus, bakterier och parasiter som Cryptosporidium och Giardia.

Utanför städerna behöver minst 400 000 enskilda avlopp åtgärdas av både hälso- och miljöskäl. Skyddet av Sveriges vattentäkter behöver stärkas, utsläppen av avloppsvatten minskas och dagvattenhanteringen göras mer långsiktigt hållbar.

– Arbetet med att uppnå målet med vattenförvaltningen är ett stort och krävande arbete. En förutsättning för en lyckad VA-planering är att det finns en god kommunikation mellan politiker och tjänstemän från olika enheter inom kommunen. Det finns även ett stort värde av att samverka med länsstyrelser och grannkommuner för att utbyta erfarenheter, säger Margareta Lundin Unger.

Här kan du läsa vägledningen

Mer information om avloppsfrågor på Naturvårdsverkets webbplats

Här kan du läsa mer om HaV:s arbete med VA-frågor

  

För mer information kontakta

Margareta Lundin Unger, utredare, Enheten för miljöprövning och miljötillsyn, Havs- och vattenmyndigheten, Tel: 010-698 61 21, Mobil: 076-538 61 21, E-post: margareta.lundinunger@havochvatten.se

Robert Ljunggren, handläggare, Enheten för tillsynsvägledning och annan vägledning, Naturvårdsverket, Tel: 010-698 16 71, E-post: Robert.Ljunggren@Naturvardsverket.se

Ämnen

Kategorier


Havs- och vattenmyndigheten, HaV, arbetar för levande hav, sjöar och vattendrag till glädje och nytta för alla. Citera gärna våra pressmeddelande och nyheter, men hänvisa alltid till HaV.

Foto: Maja Kristin Nylander/Havs- och vattenmyndigheten.

Bilden får användas för redaktionell återpublicering där HaV och HaVs arbete beskrivs och ett år från pressmeddelandets datum. Användning i kommersiella syften är inte tillåten. I anslutning till publicering skall namn på upphovsman och källa anges.

Kontakter

Margareta Lundin Unger

utredare, tillsynsvägledning och miljöbalksprövning 010-698 61 21

Relaterat innehåll

Havs- och vattenmyndigheten, HaV, är en förvaltningsmyndighet på miljöområdet.

Havs- och vattenmyndigheten arbetar på regeringens uppdrag för bevarande, restaurering och hållbart nyttjande av sjöar, vattendrag, hav och fiskeresurserna.

Havs- och vattenmyndigheten (HaV)

Gullbergs Strandgata 15
404 39 Göteborg
Sweden