Gå direkt till innehåll
Vattenkraft - hot eller möjlighet?

Pressmeddelande -

Vattenkraft - hot eller möjlighet?

Innebär vattenkraften hot eller möjligheter?

Havs- och vattenmyndigheten, HaV, bjuder i dag in berörda myndigheter, företag och organisationer till möte i Örebro för att skapa en dialog och samsyn.

Nästa vecka hålls dialogmöte i Umeå.

- I dag uppstår ibland konflikter mellan olika intressenter i arbetet med utveckling av vattenkraften och restaurering av våra vattendrag. Det gör det svårare att uppnå de mål som satts upp av riksdag, regering och EU, säger Niklas Egriell, utredare vid enheten för biologisk mångfald och fiske på Havs- och vattenmyndigheten.

Han är ledare för projektet ”Dialog Vattenkraft-Miljö” som leds av Havs- och vattenmyndigheten på uppdrag av regeringen. Målet är att samla Sveriges vattenkraftsintressenter för att få en ökad samsyn kring de mål som satts upp för förnyelsebara energikällor och för vatten- och vattenförvaltning. Medverkande är bland annat Älvräddarna, Svensk Energi, Sportfiskarna, Naturskyddsföreningen, länsstyrelserna, Svenskt näringsliv och kraftbolagen,

- Vi hoppas att de här träffarna ska ge oss på HaV mer kunskap om hur olika organisationer ser på vattenkraftens utvecklingsmöjligheter, att de får en möjlighet att sitta ner och diskutera hur frågeställningar kan lösas, säger Niklas Egriell.

- Vi hoppas att det kommer fram många goda exempel på samverkan och utvecklingsmöjligheter i detta dialogarbete.

Första träffen, ”Dialogträff Syd”, hålls på Örebro slott i Örebro i dag, 24 maj, och den andra, ”Dialogträff Nord”, hålls på Hotell Botnia i Umeå 29 maj. Resultaten från dialogen ska redovisas till regeringen senast 31 oktober 2012.

- Alla berörda kommer att få möjlighet att lyfta fram sina viktigaste synpunkter. Sedan blir det utrymme för grupparbeten och diskussion kring vad som är styrkor, svagheter, möjligheter och hot när det gäller vattenkraften som energikälla, säger Niklas Egriell.

Vattenkraften är en viktig förnyelsebar energikälla. Samtidigt har utbyggnaden av vattenkraft försämrat förutsättningarna för fiskar, musslor, fåglar, uttrar och andra organismer som lever i och kring våra älvar, åar och sjöar. Frågan är hur Sverige utvecklar en vattenkraft som både ger förnyelsebar energi och tar tillräcklig hänsyn till djur och växter.

Här är några av de frågor som HaV vill skapa dialog kring:

  • Uppfyller Sverige kraven i EU-direktiv, andra ratificerade direktiv och konventioner?
  • Vad krävs för en ekologisk anpassning av vattenkraften för att uppnå en god ekologisk status respektive god ekologisk potential i enlighet med Ramdirektivet för vatten?
  • Hur kan vi förbättra samarbetet mellan olika intressenter för att prioritera åtgärder så att genomförandet blir effektivt och underlättar måluppfyllelse?

Läs mer om ”Dialog Vattenkraft-Miljö”

För mer information, kontakta Havs- och vattenmyndigheten:

Niklas Egriell, utredare vid HaV och projektledare, tfn 010-6986086, mobil  0765386086 eller niklas.egriell@havochvatten.se

 

 

Ämnen

Kategorier

Kontakter

Staffan Ljung

Staffan Ljung

Presskontakt Presskontakt 010-698 63 42

Havs- och vattenmyndigheten, HaV, är en förvaltningsmyndighet på miljöområdet.

Havs- och vattenmyndigheten arbetar på regeringens uppdrag för bevarande, restaurering och hållbart nyttjande av sjöar, vattendrag, hav och fiskeresurserna.

Havs- och vattenmyndigheten (HaV)
Gullbergs Strandgata 15
404 39 Göteborg
Sweden