Gå direkt till innehåll
Vattenkraften måste bli miljövänligare

Pressmeddelande -

Vattenkraften måste bli miljövänligare

Havs- och vattenmyndigheten, HaV, genomförde i maj landsomfattande dialogmöten om vattenkraftens miljöeffekter och möjligheter.

Då framkom att Sverige inte når miljömålet om Levande sjöar och vattendrag och inte heller kraven i EU:s ramdirektiv för vatten om inte vattenkraften blir miljövänligare.

-  Vi behöver modernisera vår syn på vattenkraften och anpassa den till dagens miljökrav. Idag saknar exempelvis cirka 90 procent av alla vattenkraftverk fiskvägar för fiskens vandring upp och nedströms i vattendragen, konstaterar Björn Sjöberg avdelningschef på HaV.

Regeringen har gett Havs- och vattenmyndigheten i uppdrag att, i samråd med berörda myndigheter, samla berörda intressenter i en dialog för att få en ökad samsyn kring de mål som är fastställda om förnybara energikällor samt miljömål för vatten- och vattenförvaltning. Resultaten från dialogen ska redovisas till regeringen senast den 31 oktober 2012. 

Havs- och vattenmyndigheten har tillsammans med Energimyndigheten, Kammarkollegiet och företrädare för de regionala vattenmyndigheterna bjudit in till dialogmöten i Örebro och Umeå. Vid mötena deltog  representanter från bland andra kraftbolagen, Svenskt näringsliv, Svensk Energi, Svenska Kraftnät, Svensk Vattenkraftförening, regionala vattenmyndigheter, länsstyrelser, SMHI, Fiskevattenägarna och miljöorganisationer såsom Svenska naturskyddsföreningen, Älvräddarna och Sportfiskarna. Varje deltagare bidrog med egna anförande om hur de ser på vattenkraften som energikälla.

När det gäller miljömålet ”Levande sjöar och vattendrag” kunde Havs- och vattenmyndighetens visa att det inte är möjligt att nå målet till år 2020 med dagens styrmedel. Det ser mörkt ut för exempelvis våra fiskar, musslor och uttrar, konstaterar HaV. Det blir också mycket svårt att leva upp till EU:s ramdirektiv för vatten eftersom dammar och vattenregleringar försvårar möjligheten att uppfylla de beslutade miljökvalitetsnormerna om god ekologisk status till, i de flesta fall, år 2021.

- Det krävs handlingskraft och effektivitet för att få till stånd fiskvägar och en mer naturlik reglering av våra älvar och åar om vi ska ha en rimlig chans att nå målet om Levande sjöar och vattendrag till år 2020, säger Havs- och vattenmyndighetens utredare Niklas Egriell.

- Några ljuspunkter som kom fram vid dialogmötena var de återställningsprojekt som kraftbolagen redogjorde för. Det blev också flera spännande diskussioner om möjligheter och hot gällande vattenkraften som energikälla.

Dialogmötena visade också att kraftbolag och miljöföreningar är överens om en hel del, exempelvis att vi systematiskt måste åtgärda kraftverkens skador på sjöar och vattendrag.

- Däremot fanns det vissa motsättningar gällande hur långt man ska gå med åtgärder för vattenorganismerna i förhållande till dagens och framtidens behov av den förnybara vattenkraftselen, säger Niklas Egriell.

Energimyndighetens redovisning av läget kring förnybar energianvändning visar att Sverige troligen kommer att nå målet som är satt till år 2020. Sverige har också en målsättning att fordonsflottan ska vara fossiloberoende till år 2030. En betydligt större utmaning är målet om ett Sverige utan utsläpp av växthusgaser till år 2050, För att nå detta mål så är det viktigt att hela energisystemet utvecklas gynnsamt, det vill säga att energianvändningen kan reduceras kraftigt samtidigt som energitillförseln sker från förnybara energikällor. Vattenkraften är en värdefull resurs för att detta ska bli möjligt.

I dag föreslagna vindkraftprojekt uppgår, enligt Svenska Kraftnät, till 45 000 megawatt ( MW). Det motsvarar cirka 100 terawattimmar (TWh) och kan jämföras med att vattenkraften i Sverige idag producerar i snitt cirka 65 TWh per år. Motsvarande siffra för kärnkraften är cirka 70 TWh i snitt per år.

Svenska Kraftnät konstaterar i sitt anförande att även om bara en del av dessa planerade vindkraftprojekt slutförs så kommer elsystemets egenskaper att förändras drastiskt så att det blir svårare att hålla balansen mellan elproduktion och förbrukning.

- I samband med denna utveckling  behövs vattenkraftens reglerförmåga eftersom vindkraftens produktion varierar på ett sätt som inte alltid sammanfaller med variationerna i industrins och hushållens behov av el konstaterar Niklas Egriell.

I oktober kommer Havs- och vattenmyndighetens rapport från dialogen att vara klar och skickas in till regeringen.

– Men dialogen slutar inte där, utan detta är bara starten. Alla på mötena var eniga om att dialog är vägen framåt och att vi måste träffas i samma konstellation mer de kommande åren, säger Niklas Egriell.

Läs mer om HaV:s arbete med dialogmöten om vattenkraften

 Läs mer om miljökvalitetsmålen på HaV:s hemsida

För mer information, kontakta Havs- och vattenmyndigheten:

Björn Sjöberg, chef, åtgärdsavdelningen, tfn 010-698 60 08, mobil 070-819 94 62, bjorn.sjoberg@havochvatten.se 

Niklas Egriell, utredare, enheten för biologisk mångfald och fiske, tfn 010-6986086, mobil 076-538 60 86, niklas.egriell@havochvatten.se

Lena Olsson, pressansvarig, tfn 010-698 68 42, mobil 076-538 60 42,
lena.olsson@havochvatten.se

Ämnen

Kategorier

Kontakter

Staffan Ljung

Staffan Ljung

Presskontakt Presskontakt 010-698 63 42

Relaterat innehåll

Havs- och vattenmyndigheten, HaV, är en förvaltningsmyndighet på miljöområdet.

Havs- och vattenmyndigheten arbetar på regeringens uppdrag för bevarande, restaurering och hållbart nyttjande av sjöar, vattendrag, hav och fiskeresurserna.

Havs- och vattenmyndigheten (HaV)
Gullbergs Strandgata 15
404 39 Göteborg
Sweden