Gå direkt till innehåll
Ytterligare 22 miljoner till kalkning och restaurering

Pressmeddelande -

Ytterligare 22 miljoner till kalkning och restaurering

Havs- och vattenmyndigheten (HaV) har beslutat att lämna ett extra bidrag till Länsstyrelserna med drygt 22 000 000 kronor för kalkning, restaurering och åtgärder mot invasiva arter.

- Det ökade behovet av statsbidrag för åtgärder för kalkning och kalkeffektuppföljning beror främst på betydande kostnadsökningar under de senaste åren, vilket är en effekt av ökande priser för drivmedel och el, säger Mårten Gustafsson, utredare på HaV.

Den totala tilldelningen till kalkning i februari 2024 uppgick till 172 miljoner kronor. Priset för kalkning är i hög grad beroende av priset på diesel som används vid brytning, transport och spridning av kalk. Förstärkningen på tio miljoner kronor, gör det möjligt för länsstyrelsen att fortsätta arbetet med kalkning för att motverka effekterna av försurning i sjöar och vattendrag.

- Vi bedömer att bidraget utgör en nödvändig förstärkning till kalkverksamheten och innebär att nedskärningarna i kalkvolymer blir mindre dramatisk, säger Mårten Gustafsson.

Länsstyrelsen får också drygt tio miljoner kronor för restaurering av vattenmiljöer, och två miljoner kronor för insatser mot invasiva arter i vatten.

HaV anser att Länsstyrelsen i och med detta kan bidra till att uppnå miljökvalitetsmålet Levande sjöar och vattendrag och Ett rikt växt- och djurliv. Satsningen bidrar även till att uppnå målen i art- och habitatdirektivet.

Om anslag 1:11

Havs- och vattenmiljöanslaget, 1:11, är ett viktigt verktyg för att genomföra regeringens sammanhållna politik för sjöar, vattendrag och hav.

I februari 2024 delade HaV ut 172 miljoner till Länsstyrelserna till kalkning för att motverka försurningens effekter på sjöar och vattendrag och 13,5 miljoner för att förebygga och förhindra introduktion och spridning av invasiva främmande arter.

Anslagets användning

Genom anslaget stöds det nationella genomförandet av flera EU-direktiv som vattendirektivet, havsmiljödirektivet, habitatdirektivet och havsplaneringsdirektivet.

Ämnen


Havs- och vattenmyndigheten arbetar på regeringens uppdrag för bevarande, restaurering och hållbart nyttjande av sjöar, vattendrag, hav och fiskeresurserna. Citera gärna våra pressmeddelande och nyheter, men hänvisa alltid till HaV och ange fotografens namn, tack!

Kontakter

Mårten Gustafsson

utredare på Havs- och vattenmyndigheten 010-698 61 92

Havs- och vattenmyndigheten, HaV, är en förvaltningsmyndighet på miljöområdet.

Havs- och vattenmyndigheten arbetar på regeringens uppdrag för bevarande, restaurering och hållbart nyttjande av sjöar, vattendrag, hav och fiskeresurserna.

Havs- och vattenmyndigheten (HaV)

Gullbergs Strandgata 15
404 39 Göteborg
Sweden