Gå direkt till innehåll
En av åtgärdssamordnarna inom LEVA ute i fält. Foto: Maria Fermvik
En av åtgärdssamordnarna inom LEVA ute i fält. Foto: Maria Fermvik

Nyhet -

LEVA – en tillbakablick på sex innehållsrika år

Satsningen LEVA – lokalt engagemang för vatten har sedan 2018 utvecklat ett framgångsrikt arbetssätt med lokal åtgärdssamordning. Tusentals jordbrukare har fått information och hjälp att genomföra åtgärder mot övergödning, alltifrån strukturkalkning till våtmarker. Häng med på vad som hänt under dessa sex år.

Idag är ett 50-tal lokala åtgärdssamordnare finansierade via LOVA-bidrag och många fler arbetar på kommuner, länsstyrelser och vattenråd med lokal åtgärdssamordning med egna medel. När LEVA startade satsade vi på 20 pilotområden under 2019–2021 där åtgärdssamordnarna samlade erfarenheter och utvecklade ett lyckat arbetssätt att samverka lokalt för att få till stånd fler åtgärder i jordbrukslandskapet. Ett första steg som alla åtgärdssamordnare vittnar om är betydelsen av att skapa förtroende, bygga nätverk och knyta kontakter med markägare och verksamhetsutövare.

"Jag har haft många fysiska möten och fört en dialog på tu man hand med markägarna. Mycket kaffe har det blivit."
Robert Andersson, tidigare åtgärdssamordnare i Saxån-Braåns vattenråd

Åtgärdssamordnarna har arrangerat möten eller andra gruppträffar som vattendragsvandringar, deltagit i andra arrangörers möten för att informera om stödet åtgärdssamordnarna kan ge och haft enskilda samtal med markägare och lantbrukare.

Får fler åtgärder att hända

Tack vare åtgärdssamordnarnas samverkan och stöd har fler frivilliga åtgärder mot övergödning också blivit gjorda. Under 2019–2021 har åtgärdssamordnarna i de 20 pilotområdena deltagit i bidragsansökningar på över 250 miljoner kronor till nya åtgärder.
- Denna summa är över fyra gånger så stor som kostnaden för själva åtgärds-samordningen. Åtgärdssamordnarna upplever att flera av åtgärderna inte skulle ha blivit av utan det stöd och hjälp som de kunnat erbjuda, säger Anna Ek på Havs- och vattenmyndigheten (HaV).

Studiebesök vid fosfordamm utanför Enköping. Foto: Anna Ek

"I min roll som åtgärdssamordnare är jag både en administratör och medlare mellan markägare och myndigheter."
Lea Schneider, projektledare på Hushållningssällskapet och LEVA-åtgärdssamordnare i LEVA-Kattegatt

Under 2019–2021 genomförde åtgärdssamordnarna tillsammans med markägare och verksamhetsutövare många olika typer av åtgärder mot övergödning, bland annat våtmarker och dammar, strukturkalkning, återmeandring, kalkfilterdike och skyddszoner, reduktionsfiske, svämplansrestaurering och avfasning av dikeskanter. Och även fortsättningsvis har många fler åtgärder blivit genomförda.

Åtgärdsarbete på gång hos åtgärdssamordnaren i Enköping. Foto: Cassandra Telldahl Bjelkelöv

Samarbete på olika nivåer

LEVA:s resa började med två regeringsuppdragen ”Pilotområden mot övergödning” och ”Förstärkt lokalt åtgärdsarbete mot övergödning” som Havs- och vattenmyndigheten (HaV) 2018 fick i uppdrag att driva tillsammans med Jordbruksverket, Lantbrukarnas riksförbund LRF, Vattenmyndigheterna och Länsstyrelserna. Syftet med de två regeringsuppdragen var bland annat att skapa förbättrade förutsättningar för att genomföra åtgärder mot övergödning.
- Lokal åtgärdssamordning är ett av de viktigaste verktygen för att åstadkomma konkreta övergödningsåtgärder i jordbrukslandskapet. Arbetssättet kan också bli betydelsefullt för andra åtgärder som för biologisk mångfald. Det nationella samarbetet är en förutsättning för att skapa effektiva åtgärder för vatten och samtidigt värna vår livsmedelsproduktion, säger Markus Hoffman på Lantbrukarnas riksförbund (LRF).

Inom regeringsuppdragen utvecklade de 20 pilotområdena ett arbetssätt med lokal åtgärdssamordning, och vi skapade en nationell stödfunktion för stöd och erfarenhetsutbyte. På regional nivå är också stöd och samarbete viktigt. Åtgärdssamordnarna lyfter exempelvis betydelsen av länsstyrelsernas interna samarbete så att den regionala processen med bidrag och tillstånd till åtgärder flyter smidigt. Ett exempel på gott samarbete är en övergödningsgrupp i Östergötland där åtgärdssamordning, LOVA-bidrag, LONA-bidrag, jordbrukarstöd och Greppa näringens rådgivning är representerade.
- Att arbeta tillsammans över organisationerna har visat sig vara ett vinnande koncept. Genom att samarbeta får vi bra överblick och kan använda resurserna på bästa sätt, säger Maria Gustavsson, på länsstyrelsen Östergötland.

Engagerade åtgärdssamordnare

Åtgärdssamordnarna har upplevt erfarenhetsutbytet sinsemellan som väldigt värdefullt och det har varit en viktig del i den nationella stödfunktionen. De har haft löpande kontakt kring olika frågor som dyker upp och delar erfarenheter med varandra.

"Det roligaste med att träffa åtgärdssamordnare från andra områden är att diskutera alla olika utmaningar som finns. Många utmaningar är lokala, men vi är många som känner igen oss i problematiken och då är stöd från andra åtgärdssamordnare väldigt värdefullt."
Cassandra Telldahl Bjelkelöv, vattensamordnare i Enköping

Vad händer framöver?

Åtgärdssamordnare kan sedan 2019 finansieras via LOVA-bidrag. Antal åtgärdssamordnare har vuxit och de som finansieras via LOVA-bidrag är nu närmare 50 stycken. Flera kommuner och vattenråd finansierar också arbetet själva. Tillsammans har de fortsatt arbeta för att skapa ökade förutsättningar för åtgärder mot övergödning. Det är viktigt att möjligheten att finansiera lokal åtgärdssamordning fortsätter. HaV anser dock att helhetssynen i åtgärdsarbetet behöver stärkas och har därför lämnat en hemställan till regeringen om ändring i förordningen som styr LOVA-bidraget. Syftet är att en lokal åtgärdssamordnare vid behov ska kunna arbeta med mer än bara övergödning, det vill säga även åtgärder mot andra miljöproblem som krävs för att nå god status på våra vatten.
Efter 2023 har HaV tyvärr inte längre förutsättningar att fortsätta samordna den nationella stödfunktionen inom LEVA. Fokus kommer istället vara att stödja länsstyrelsernas regionala samordning av åtgärdsarbetet.
- Namnet LEVA – Lokalt engagemang för vatten går bra att använda även framåt för arbetssättet med lokal åtgärdssamordning. Det har under de sex år som satsningen pågått blivit ett välkänt begrepp, säger Anna Ek.

"På Mälarens vattenvårdsförbund har vi tagit LEVA-metoden vidare i ett utvecklingsprojekt för administrationen av vatten - LAVA. Vi gör bedömningar från ett underifrånperspektiv när åtgärdsprogram för ett avrinningsområde tas fram och förankrar behovet av åtgärder på detta sätt."
Viktor Kärvinge, åtgärdssamordnare för Sagån, Mälarens vattenvårdsförbund

HaV har precis fått regeringens uppdrag att vidareutveckla samordningen av vattenfrågor mellan olika aktörer och förordningar för att underlätta och koordinera åtgärdsarbetet i kust- och avrinningsområden. HaV välkomnar det nya uppdraget.

Orust kommun har varit med i LEVA sedan starten 2018 och ger en god inblick i deras lokala åtgärdssamordning i denna nyproducerade film.

Projektgruppen LEVA

Ämnen

Kategorier

Kontakter

Anna Ek

Utredare, Enheten för vattenförvaltning Telefon: 010-698 60 48

Havs- och vattenmyndigheten, HaV, är en förvaltningsmyndighet på miljöområdet.

Havs- och vattenmyndigheten arbetar på regeringens uppdrag för bevarande, restaurering och hållbart nyttjande av sjöar, vattendrag, hav och fiskeresurserna.

Havs- och vattenmyndigheten (HaV)

Gullbergs Strandgata 15
404 39 Göteborg
Sweden