Gå direkt till innehåll
10 miljoner till rening av läkemedel och miljögifter i avloppsvatten

Pressmeddelande -

10 miljoner till rening av läkemedel och miljögifter i avloppsvatten

Havs- och vattenmyndigheten, HaV, utlyser nu tio miljoner kronor till projekt som syftar till att rena avloppsvatten från läkemedelsrester och miljöfarliga ämnen.

- Även låga koncentrationer av läkemedel kan påverka vattenmiljön, exempelvis kan östrogen hämma fortplantningen hos fisk och psykofarmaka kan ändra beteendet hos fisk så att de blir glupskare, modigare och mindre sociala, säger Margareta Lundin Unger, utredare på enheten för miljöprövning och miljötillsyn på HaV.

Pengarna ingår i regeringens fyraåriga satsning på bättre och mer avancerad rening av avloppsvatten.

Miljöfarliga ämnen hamnar i reningsverken oftast som en följd av hushållens användning av exempelvis textilier, hemelektronik, läkemedel, samt kosmetiska- och hygieniska produkter. Genom industriutsläpp och avrinning via dagvatten kan ämnen också tillföras avloppsvattnet.

- Det bästa är om vi kan minska halterna av läkemedelsrester och miljöfarliga ämnen i ingående strömmar till reningsverken. Men dessa åtgärder är oftast inte tillräckliga, bland annat behövs utveckling av avancerad teknik på de kommunala reningsverken. Av intresse är även reduktion av läkemedelsrester i små avloppsanläggningar och källsorterande avloppssystem, säger Margareta Lundin Unger.

Problemet med läkemedelsrester i miljön handlar inte så mycket om gamla, överblivna läkemedel. De flesta svenskar lämnar in dessa på apoteket i stället för att slänga dem bland hushållsavfallet eller spola ner dem i avloppet. Det är främst utsläppen av de läkemedelsrester som följer med vid toalettbesök, via urin och avföring, som hotar havs- och vattenmiljöer.

- Dagens reningsverk klarar inte av att reducera läkemedelrester. Flera andra miljöfarliga ämnen som flamskyddsmedel, mjukgörare i hygienartiklar och vissa metaller kan också spridas till våra vattenmiljöer via kommunala reningsverk, säger Margareta Lundin Unger.

Vissa av dessa ämnen är svårnedbrytbara. Undersökningar i bland annat Östersjön visar att ett relativt stort antal läkemedel finns spridda i havs- och vattenmiljön. Man har observerat hormonstörningar hos fisk nedströms reningsverk, både i Sverige och internationellt. På senare år har även problematiken kring avloppsvatten och risk för uppkomst av antibiotikaresistenta bakterier uppmärksammats.

De tio miljonerna delas ut i form av bidrag till projekt om forskning, utveckling och utvärdering av nya reningstekniker. Projekten ska inkludera medverkan av en eller flera kommunala VA-organisationer och samverkan mellan aktörer som universitet, forskningsinstitut och kommunala VA-organisationer premieras. Svenskt Vatten, en branschorganisation som företräder vattentjänstföretagen i Sverige, har fått i uppdrag av HaV att ansvara för utlysningen.

- Utlysningen startar i dag och pågår i en månad, fram till 30 maj. Därefter kommer en särskild styrgrupp med representanter från HaV, Naturvårdsverket, Kemikalieinspektionen och Läkemedelsverket att besluta om vilka projekt som ska få bidrag, säger Margareta Lundin Unger.

Regeringens fyraåriga satsning omfattar totalt 32 miljoner kronor men endast tio av dessa kan användas i år

Här kan du läsa mer om utlysningen

Här lämnar du in ansökan 

För mer information kontakta Havs- och vattenmyndigheten
Kontaktpersoner: Margareta Lundin Unger, utredare, enheten för miljöprövning och miljötillsyn, tfn 010-698 61 21, mobil 0765-38 61 21, e-post margareta.lundin-unger@havochvatten.se

Ämnen

Kategorier


Havs- och vattenmyndigheten, HaV, arbetar för levande hav, sjöar och vattendrag till glädje och nytta för alla. Citera gärna våra pressmeddelande och nyheter, men hänvisa alltid till HaV.

Foto: Maja Kristin Nylander/Havs- och vattenmyndigheten.

Bilden får användas för redaktionell återpublicering där HaV och HaVs arbete beskrivs och ett år från pressmeddelandets datum. Användning i kommersiella syften är inte tillåten. I anslutning till publicering skall namn på upphovsman och källa anges.

Kontakter

Margareta Lundin Unger

utredare, tillsynsvägledning och miljöbalksprövning 010-698 61 21

Relaterat innehåll

Havs- och vattenmyndigheten, HaV, är en förvaltningsmyndighet på miljöområdet.

Havs- och vattenmyndigheten arbetar på regeringens uppdrag för bevarande, restaurering och hållbart nyttjande av sjöar, vattendrag, hav och fiskeresurserna.

Havs- och vattenmyndigheten (HaV)
Gullbergs Strandgata 15
404 39 Göteborg
Sweden