Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

"Dom om dumpning viktig för skyddet av havsmiljön"

I juni beslutade Havs- och vattenmyndigheten, HaV, att bevilja Göteborg Hamn AB en 10-årig dispens från förbudet att dumpa muddermassor i havet.

Beslutet överklagades av bolaget - nu har ärendet avgjorts i Mark- och miljödomstolen.

- Domstolen går i stort på vår linje. Särskilt tillfredställande är att vårt krav på begränsade halter av det farliga ämnet tributyltenn, TBT, i muddermassorna fick gehör. Såvitt vi vet är det första gången en svensk domstol fastställer så låga nivåer, säger Björn Sjöberg.

Göteborgs hamn AB ansökte i fjol om dispens från det förbud mot att dumpa muddermassor som annars generellt gäller enligt miljöbalken. Bolaget måste muddra annars slammar hamnen och farlederna igen och det blir för grunt för de stora fartygen.

Ansökan omfattade dumpning av tio miljoner kubikmeter muddermassor i havet sydväst om Vinga utanför Göteborg inom de närmaste 20 åren.

Havs- och vattenmyndigheten sa ja till dispens som gäller i tio år och för fyra miljoner kubikmeter. I beslutet fanns också villkor för hur förorenade muddermassorna får vara, vilken tidpunkt på året som dumpning får ske och att dispensen endast får nyttjas av Göteborgs Hamn AB.

-  Muddermassor från hamnar är ofta förorenade med tungmetaller och andra miljöfarliga ämnen som tidigare fanns i bland annat båtbottenfärger. Redan i mycket små doser ger TBT upphov till allvarliga skador på det marina livet, på framför allt bottendjur som snäckor och musslor, säger Björn Sjöberg.

-  Domen innebär att de muddermassor som dumpas inte får innehålla mer än 50 mikrogram TBT per kilo, i tidigare ärenden har halter av 200 mikrogram TBT per kilo muddermassa eller ibland 100 mikrogram tillåtits. Den här domen är ett stort steg i rätt riktning för en bättre vattenmiljö.

Mark- och miljödomstolen, MMD, betonar i domen att bortskaffande av muddermassor genom dumpning, till skillnad mot en avfallsdeponi på land, är oåterkalleligt och innebär ett svårkontrollerat och oprecist bortskaffande. Att möjligheterna att begränsa spridning av föroreningar från avfallet till omgivningen efter att det dumpats är ”obefintliga”.

Domstolen anser att dispenser ska meddelas restriktivt och under mycket högt ställda krav på renhet och kontroll. MMD delar HaV:s uppfattning om att dumpningarna ska ske under perioden 1/10-31/3. Men domstolen anser också att länsstyrelsen ska kunna meddela undantag om det finns särskilda skäl, exempelvis akuta muddringsbehov på grund av skred..

Nedbrytningstiden för TBT sträcker sig mellan ett till fem år beroende på syreförhållanden. Numera är det förbjudet i båtbottenfärger, som tidigare varit det huvudsakliga användningsområdet, men TBT finns kvar i sediment och bedöms fortfarande tillföras vattenmiljön i samband med exempelvis båtupptag.

Det begränsningsvärde som HaV satt upp och som domstolen nu fastställt grundar sig på en strävan efter att det material som dumpas vid Vinga inte ska innehålla halter som signifikant överskrider de halter som nu råder i området..

Här kan du läsa domen

Länk till HaVs. förra pressmeddelande

För mer information kontakta Havs- och vattenmyndigheten

Kontaktpersoner: Björn Sjöberg, chef, Avdelningen för havs- och vattenförvaltning, tfn 010-698 60 08, mobil 070-819 94 62, e-post bjorn.sjoberg@havochvatten.se

Anders Skarstedt, utredare, enheten för miljöprövning och miljötillsyn, tfn 010-698 66 90, mobil 076-538 61 90, e-post anders.skarstedt@havochvatten.se

Karin Wall, verksjurist, juridiska enheten, tfn 010-698 6150, mobil 070-638 53 30, e-post karin.wall@havochvatten.se

Ämnen

Kategorier


Havs- och vattenmyndigheten, HaV, arbetar för levande hav, sjöar och vattendrag till glädje och nytta för alla. Citera gärna våra pressmeddelande och nyheter, men hänvisa alltid till HaV.

Foto: Martin Almqvist/Azote

Kontakter

Staffan Ljung

Staffan Ljung

Presskontakt Presskontakt 010-698 63 42

Relaterat innehåll

Havs- och vattenmyndigheten, HaV, är en förvaltningsmyndighet på miljöområdet.

Havs- och vattenmyndigheten arbetar på regeringens uppdrag för bevarande, restaurering och hållbart nyttjande av sjöar, vattendrag, hav och fiskeresurserna.

Havs- och vattenmyndigheten (HaV)
Gullbergs Strandgata 15
404 39 Göteborg
Sweden