Gå direkt till innehåll
Fynd av marmorkräfta i Märstaån oroar

Pressmeddelande -

Fynd av marmorkräfta i Märstaån oroar

För några veckor sedan hittades tre så kallade marmorkräftor i Märstaån i Sigtuna kommun, norr om Stockholm.

Arten har tidigare inte funnits i svenska vatten.

- Det är oroväckande med tanke på att den kan bära på smittsamma sjukdomar, som kräftpest, och andra sjukdomar som vi inte har i våra vatten. Det är ett allvarligt hot mot våra inhemska kräftdjursarter och den biologiska mångfalden, säger Erland Lettevall, utredare på Havs- och vattenmyndigheten, HaV.

Fyndet av de grönskimrande kräftorna gjordes i Märstaån i åns flöde söder om Vallstarondellen. Efter analys av Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA, stod det klart att det rörde sig om arten marmorkräfta (Procambarus fallax virginalis) som reproducerar sig genom parthenogenes, också kallat jungfrufödsel. Det innebär att den inte behöver befruktas för att kunna föröka sig, det räcker med en individ för att få till ett helt bestånd.

Marmorkräftan bedöms som invasiv, den kan konkurrera ut inhemska arter, och den förökar sig väldigt snabbt samt  har hög överlevnad.

- Främmande växter, djur och mikroorganismer kan utgöra ett hot mot den inhemska floran och faunan på många sätt. Den biologiska mångfalden har betydelse för de livsviktiga ekosystemen och de näringskedjor som utvecklats av alla de arter som har samexisterat under en lång tid, säger Erland Lettevall, utredare på enheten för miljöövervakning och datainsamling på HaV.

- Kommer nya arter in i ekosystemen eller om sjukdomar sprids, kan flera arter som håller ihop näringskedjor minska, och om de försvinner kan hela ekosystem kollapsa av obalans. När artrikedomen blir mindre blir ekosystemen också känsligare för störningar.

Internationellt sett är marmorkräftan ett populärt husdjur och har spridits genom akvarie- och djurhandeln. I Sverige är det i dag olagligt både attnföra in den till landet och hålla den levande.

- Det är förbjudet att överhuvudtaget föra in levande sötvattenskräftor till Sverige. Det är också förbjudet att förvara och transportera sådana, vilket tyder på att de här djuren förts in i landet och hanterats olagligt, säger Erland Lettevall.

- Förbudet för förvaring av levande sötvattenskräftor gäller inte flod- eller signalkräftor som fångats eller odlats i Sverige. Om man vill flytta flod- eller signalkräftor i Sverige måste man alltid ha särskilt tillstånd, eftersom risken är så stor att man sprider kräftpest.

Marmorkräftan är ett tropiskt kräftdjur som har sitt ursprung i Florida och Georgia, USA. Med människans hjälp har den spritt sig till bland annat Tyskland, Österrike, Nederländerna, England och Italien. 

- Den klarar att överleva på betydligt kallare breddgrader, som här i Skandinavien. Den är också väldigt bra på att gräva ner sig i botten vilket gör att den kan skydda sig mot kylan. Faktum är att den förökar sig snabbt vid ogynnsamma förutsättningar och därför kan den vara svår att utrota om den får fäste i våra vatten, säger Erland Lettevall.

Området där marmorkräftan hittades, Märstaån och dess biflöden, är grunda och kommunen har nyligen utvecklat området med flera dammar för rening och biologisk mångfald. Vattnet kan komma upp i temperaturer som väl lämpade för den nya arten. Via Märstaån kan marmorkräftan sprida sig vidare till Mälaren och stora delar av Stockholms vattendrag.

Från flera myndigheter oroas man nu över fynden i Märstaån och befarar en liknande situation som när signalkräftan planterades i Sverige i slutet på 1960-talet och nästan helt utrotade den inhemska flodkräftan.

- När det gäller sjukdomar så vet vi väldigt lite om vad akvariedjur kan bära med sig. Tanken är ju att dessa djur ska gå isolerat i akvarier och sedan destrueras via kommunens reningsverk eller sopförbränning. Vi ser mycket allvarligt på att sätta ut akvariedjur till naturvatten. Det innebär en mycket stor risk för både våra svenska arter och svenskt vattenbruk, säger Anders Hellström, chef för fisksektionen på SVA.

- Det är viktigt att sätta in snabba åtgärder så att marmorkräftan inte får fäste i svenska vatten. Därför har vi från HaV nu haft samverkansmöten med Naturvårdsverket, Jordbruksverket, Statens veterinärmedicinska anstalt, Sigtuna kommun och länsstyrelsen, säger Erland Lettevall.

Statens Veterinärmedicinska anstalt, SVA, kommer nu att undersöka de kräftor som kommit in och ta prover för bakteriologisk, virologisk och parasitologisk undersökning. Undersökningarna kommer att utföras i samråd med HaV och Jordbruksverket.

- I första hand kommer vi att leta kända infektiösa sjukdomar som går på kräftdjur, men vi kommer också att leta förutsättningslöst för att hitta vad de bär med sig. Vi räknar också med att vara involverade i de fortsatta diskussionerna om hur vi ska gå vidare med detta – om de till exempel ska utrotas, säger Anders Hellström.

En viktig del i arbetet med att försöka stoppa den invasiva arten är att ringa in var de finns och hur många de är.  Alla misstänkta fynd av marmorkräfta ska rapporteras in till Statens veterinärmedicinska anstalt.

- Här är allmänhetens hjälp ovärderlig. Vi uppmanar alla att ta kontakt med jourhavande hos oss på telefonnummer 018-674471 för att få mer information om hur man ska göra med djuren, säger Anders Hellström.

Här kan du läsa mer om främmande, invasiva arter i vattenmiljön

Här kan du läsa mer om kräftsjukdomar

Läs mer om marmorkräftan

Läs mer om främmande arter på Naturvårdsverkets hemsida

För mer information kontakta:

Anders Hellström, t.f. statsveterinär, Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA, tfn 018-674223, mobil. 070-5332331, e-post anders.hellstrom@sva.se

Jourhavande Fisksektionen, Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA, tfn 018-674471, e-post svafisk@sva.se

Erland Lettevall, utredare, Havs- och vattenmyndighetens enhet för miljöövervakning och datainsamling, tfn 010-698 62 19, mobil 070 – 248 66 95, e-post erland.lettevall@havochvatten.se

Sofia Brockmark, utredare, Havs- och vattenmyndighetens enhet för biologisk mångfald och fiske, tfn 010-698 65 81, mobil 076-538 62 81, e-post sofia.brockmark@havochvatten.se

Susanne Viker, utredare, utredare, Havs- och vattenmyndighetens enhet för biologisk mångfald och fiske, tfn 010-698 60 76, mobil 073-089 79 67, e-post susanne.viker@havochvatten.se

 

Ämnen

Kategorier


Havs- och vattenmyndigheten arbetar för levande hav, sjöar och vattendrag till glädje och nytta för alla.
Använd gärna våra pressmeddelanden, nyheter och bilder, men hänvisa alltid till oss.

Kontakter

Erland Lettevall

Erland Lettevall

utredare, enheten för miljöövervakning Tel: 010-698 62 19 Mobil: 070-248 66 95

Susanne Viker

utredare, enheten för biologisk mångfald

Relaterat innehåll

Havs- och vattenmyndigheten, HaV, är en förvaltningsmyndighet på miljöområdet.

Havs- och vattenmyndigheten arbetar på regeringens uppdrag för bevarande, restaurering och hållbart nyttjande av sjöar, vattendrag, hav och fiskeresurserna.

Havs- och vattenmyndigheten (HaV)
Gullbergs Strandgata 15
404 39 Göteborg
Sweden