Gå direkt till innehåll
HaV inför nya miljöregler för Sveriges hav

Pressmeddelande -

HaV inför nya miljöregler för Sveriges hav

15 juli inför Havs- och vattenmyndigheten, HaV, bestämmelser för att uppnå en god miljöstatus i de svenska delarna av Nordsjön och Östersjön.
- Sverige får nu en strategi för att uppnå en god havsmiljö, ett arbete som måste ske i samordning med andra EU-länder för att vi ska lyckas. Därför är det mycket bra att vi nu utgår från samma mål, säger Bertil Håkansson chef för enheten för havsförvaltning.

I mars presenterade HaV sitt förslag till rapport, ”God Havsmiljö 2020”, Den innehöll en bedömning av hur haven mår i dag, en analys av vilka sociala och ekonomiska värden som förloras om den marina miljön inte skyddas och en beskrivning av den havsmiljö vi vill uppnå. Samtidigt presenterade HaV förslag till regler, så kallade miljökvalitetsnormer, och hur dessa ska tillämpas för att uppnå god havsmiljö.
Sedan tidigare finns det miljökvalitetsnormer för utomhusluft, vattenkvalitet, fiskvatten, musselvatten och buller från omgivningen.
- Förslaget har varit ute på remiss hos drygt 155 remissinstanser och vi har fått in 73 svar. Vi har också presenterat förslaget vid två möten, ett i Göteborg och ett i Stockholm, säger Bertil Håkansson.
- Vi har fått in flera olika synpunkter och förslag till förbättringar. För oss har det varit viktigt att lyssna och ta till oss dessa, vilket resulterat i en rad ändringar både i rapporten och i föreskriften.

Arbetet med ”God Havsmiljö 2020” påbörjades 2010, då i Naturvårdsverkets regi och har skett i samråd med forskare från flera universitet och myndigheter. Rapporten består av två delar och är Sveriges svar på hur EU:s miljömål för Europas hav, det så kallade havsmiljödirektivet, ska uppnås. Den del som rör god miljöstatus och miljökvalitetsnormer är nu klar och beslutad. Den som rör bedömning av miljötillstånd och socioekonomisk analys kommer att finnas i slutlig version senast den 15 oktober 2012.
Havsmiljödirektivet infördes i svensk lagstiftning i december 2010 genom havsmiljöförordningen och omfattar Sveriges delar av Östersjön och Nordsjön (Skagerrak, Kattegatt och Öresund). Direktivet pekar ut elva områden för god miljöstatus, bland annat biologisk mångfald, friska bestånd av fisk och skaldjur och att övergödning hålls nere på en miniminivå.

Vad som kännetecknar god miljöstatus tas fram i samordning med andra länder som angränsar till samma hav. Verktygen som ska användas i detta arbete bestäms av varje land.  I Sverige har regeringen beslutat att målen ska genomföras genom miljökvalitetsnormer som är rättsligt bindande regler.
Havs- och vattenmyndigheten ansvarar för att detta genomförs. Bland annat genom att ta fram olika egenskaper, så kallade indikatorer, för att bedöma miljötillståndet.  Indikatorer kan avse siktdjup, späcktjockleken hos sälar, koncentration av kväve och fosfor eller antal olagliga utsläpp av olja.

Utifrån den inledande bedömningen av havsmiljöns tillstånd har HaV tagit fram nio miljökvalitetsnormer för att möta fyra huvudsakliga belastningar på miljön. Dessa är tillförsel av näringsämnen och organiskt material, tillförsel av farliga ämnen, biologisk störning och fysisk störning
- När det gäller vissa indikatorer så saknar vi i dag tillräckligt underlag och forskning för att kunna utforma dem, exempelvis den fysiska påverkan på havsbottnar, statusen för livsmiljöer som ålgräsängar och blåstångsbälten samt undervattensbuller, säger Bertil Håkansson.
- För oss är det viktigt att indikatorerna som anges är verklighetsförankrade, att det är sådant vi verkligen kan mäta och undersöka och vet vad de påvisar. Men det här är bara första steget, arbetet med att ta fram fler indikatorer fortsätter och då kommer vi att uppdatera föreskrifterna.

Miljökvalitetsnormerna blir ett styrmedel, framförallt för kommuner och myndigheter, för att nå god miljöstatus i haven.
- Ansvaret för att normerna följs ligger på kommuner och myndigheter. Enskilda kan påverkas genom olika myndighetsbeslut, exempelvis tillståndsprövning för ny verksamhet eller tillsyn av befintlig verksamhet, säger Karin Wall, verksjurist på HaV.

- När det gäller inlandsvatten och kustvatten finns idag redan miljökvalitetsnormer för vattenkvaliteten som infördes genom vattendirektivet. De normer som nu införs kan sägas komplettera dessa. Dels täcker de andra aspekter, som effekter av farliga ämnen eller marint avfall, dels täcker de även in ett annat geografiskt område nämligen havet utanför kustvattnet, den så kallade utsjön, fortsätter hon.

HaV arbetar nu med att ta fram fler miljökvalitetsnormer som rör god miljöstatus för fiskbestånd. Förslaget kommer att skickas ut på remiss i höst.
Havsmiljödirektivets definition av god miljöstatus innebär att våra hav ska nyttjas på ett hållbart sätt, målet är inte att återskapa en miljö som är opåverkad av människan. Nästa steg i att genomföra havsmiljöförordningen är att ta fram ett åtgärdsprogram, detta ska vara klart 2015.

Här kan du läsa rapporten

Här kan du läsa föreskriften

Länk till beslut

Läs mer om ”God Havsmiljö 2020”

Läs mer om HaV:s arbete för en bättre havsmiljö och nyligen fattade bidragsbeslut

För mer information kontakta Havs- och vattenmyndigheten:

Kontaktperson Bertil Håkansson, chef, Havsförvaltningsenheten, tfn 010-698 60 14, mobil  072-213 92 59, e-post bertil.hakansson@havochvatten.se,  Karin Wall, verksjurist, tfn 010-698 61 50, mobil 070-638 53 30, e-post karin.wall@havochvatten.se

Ämnen

Kategorier

Kontakter

Staffan Ljung

Staffan Ljung

Presskontakt Presskontakt 010-698 63 42

Havs- och vattenmyndigheten, HaV, är en förvaltningsmyndighet på miljöområdet.

Havs- och vattenmyndigheten arbetar på regeringens uppdrag för bevarande, restaurering och hållbart nyttjande av sjöar, vattendrag, hav och fiskeresurserna.

Havs- och vattenmyndigheten (HaV)
Gullbergs Strandgata 15
404 39 Göteborg
Sweden