Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

HaV inför nya regler för hummerfiske: ”Ett första steg i arbetet med att återuppbygga beståndet”

Havs- och vattenmyndigheten, HaV, har idag fattat beslut om nya regler för hummerfiske. Beslutet innebär bland annat minskning av antalet tillåtna redskap, kortare fiskesäsong och höjt minimimått.

HaV skickade innan sommaren ut ett förslag gällande skärpta bestämmelser för fisket efter hummer. Skälet till detta är att beståndet av hummer i svenska vatten bedöms vara svagt och behöver få möjlighet att växa till sig, både i antal och i individstorlek.

– Hummerfisket på västkusten intresserar många, både yrkesfiskare och fritidsfiskare. Det märks inte minst på de samtal som inkommit till myndigheten under arbetet med de nya bestämmelserna. Vi känner att det finns en stor förståelse för att det behövs vidtas åtgärder för att stärka beståndet av hummer, säger Martin Rydgren.

Efter remisstidens utgång har HaV sammanställt och analyserat de yttranden som inkommit och kommit fram till att det är viktigt att gå vidare med de föreslagna åtgärderna. Det ursprungliga förslaget kommer att ändras endast beträffande beslutet om utvidgning av flyktöppningarna från 54 millimeter till 60 millimeter, som kommer att träda ikraft först till nästa säsongs fiske.

– Vi har lyssnat på såväl fiskare som redskapsbranschen som menar att det blir svårt att hinna med att ändra alla redskap redan till årets fiske som är tillåtet från och med klockan 07.00 den 25 september. Denna förändring kommer därför att träda i kraft den 1 januari 2018, säger Martin Rydgren.

Dagens beslut innebär att en fritidsfiskare som tidigare har kunnat använda upp till 14 hummertinor kan fiska med upp till 6 hummertinor i höst. En yrkesfiskare kommer att kunna fiska med upp till 40 hummertinor, istället för som tidigare 50 tinor.

– Förslaget om minskningen av antalet tillåtna redskap är den del av remissen som har engagerat mest. Flera fritidsfiskare har föreslagit en något mindre minskning av antalet redskap. Vi har dock gjort bedömningen att en kraftig reduktion av framför allt fritidsfiskets redskapsanvändning är nödvändig för att beståndet ska få möjlighet att återhämta sig så snabbt som möjligt. Fritidsfisket står för upp till 90 procent av redskapen som används i fisket och det är därför här som reduktionen ger störst effekt på mängden fångad hummer. Detta bedömer vi därför vara en rimlig, nödvändig och proportionell åtgärd, säger Martin Karlsson.

Beslutet innebär också att fiskesäsongens längd förkortas. Tidigare har alla kunnat fiska från premiären och fram till sista april. Från och med i år kommer en fritidsfiskare kunna fiska fram till sista november och en yrkesfiskare ytterligare en månad, fram till sista december.

– Vi har gjort bedömningen att en förkortad fiskesäsong innebär dels att det fångas mindre hummer, dels att resurserna till övervakning av fisket kan koncentreras till en kortare period och därmed bli effektivare. För yrkesfisket som fiskar för försäljning har vi gjort bedömningen att eftersom december månad är viktig för försäljning av hummer till nyår, samt att dessa står för en mindre del av fångsterna totalt sett bör dessa kunna fiska en månad längre än fritidsfiskare utan att återuppbyggnaden av hummerbeståndet riskeras, säger Martin Karlsson

Även storleken på den hummer som blir tillåten att behålla ändras. Minimimåttet har tidigare varit 80 millimeter, mätt från ögonhålans bakkant till huvudsköldens bakkant, så kallad carapaxlängd. Nytt carapaxmått blir 90 millimeter. Dessutom kommer det redskapsförbud innan hummerpremiären som finns idag ändras till att vara en fast vecka innan hummerfisket blir tillåtet.

Remissvaren har innehållit en rad intressanta och givande synpunkter på de föreslagna ändringarna men också andra tänkbara åtgärder både vad gäller återuppbyggnad av beståndet, kontroll och skonsamma fiskeredskap.

– Dagens beslut är ett första steg i arbetet med att återuppbygga hummerbeståndet. Vi kommer fortsätta detta arbete och då beakta de många intressanta synpunkter och förslag som inkommit till myndigheten. Vi kommer också i samarbete med forskare på Sveriges lantbruksuniversitet följa upp effekterna av de beslutade förändringarna. Detta för att säkerställa att förvaltningsåtgärderna har avsedd verkan och att dessa kan förändras på ett adaptivt sätt om det är nödvändigt, säger Martin Rydgren

Läs mer om bakgrunden till beslutet:

Remiss

Beslutad föreskrift: HVMFS 2017:12

Tidigare pressmeddelande - HaV föreslår nya regler för hummerfiske: "Viktigt för att stärka beståndet i svenska vatten"

För mer information kontakta Havs- och vattenmyndigheten

Martin Rydgren, utredare, enheten för fiskereglering, tfn 010-698 62 50, mobil 070-356 64 32, e-post martin.rydgren@havochvatten.se

Martin Karlsson, utredare, enheten för fiskereglering, tfn 010-6986242, mobil 076-5386132, e-post martin.karlsson@havochvatten.se

Ämnen

Kategorier


Havs- och vattenmyndigheten, HaV, arbetar för levande hav, sjöar och vattendrag till glädje och nytta för alla. Citera gärna våra pressmeddelanden och nyheter, men hänvisa alltid till HaV.

Foto: Maja Kristin Nylander/Havs- och vattenmyndigheten.

Bilden får användas för redaktionell återpublicering där HaV och HaVs arbete beskrivs och ett år från pressmeddelandets datum. Användning i kommersiella syften är inte tillåten. I anslutning till publicering skall namn på upphovsman och källa anges.

Kontakter

Martin Karlsson

Utredare, Enheten för fiskereglering Telefon: 010-6986242

Martin Rydgren

utredare, enheten för fiskereglering 010-698 62 50

Relaterat innehåll

Havs- och vattenmyndigheten, HaV, är en förvaltningsmyndighet på miljöområdet.

Havs- och vattenmyndigheten arbetar på regeringens uppdrag för bevarande, restaurering och hållbart nyttjande av sjöar, vattendrag, hav och fiskeresurserna.

Havs- och vattenmyndigheten (HaV)

Gullbergs Strandgata 15
404 39 Göteborg
Sweden