Gå direkt till innehåll
Foto: Marine Works AB
Foto: Marine Works AB

Pressmeddelande -

HaV-satsning: Fyra miljöfarliga vrak undersökta – olja och spökgarn bärgad

Fyra av de 30 mest miljöfarliga vraken i svenska vatten - Thetis, Sandön, Hoheneichen och Skytteren – har under 2017 och 2018 undersökts av Havs- och vattenmyndigheten, HaV. För tre av dessa har HaV även gjort satsningar för att tömma dem på olja

- Vi är mycket nöjda med att ha kunnat göra flera säkra och lyckade vrakprojekt under 2018. Under 2019 fortsätter HaV arbetet med att undersöka fler vrak samt att tömma dem på olja och rensa dem från spökgarn, säger Fredrik Lindgren.

Det finns cirka 17 000 fartygsvrak längs Sveriges kuster. Av dessa har 300 klassats som miljöfarliga av Sjöfartsverket i ett samarbete med Havs- och vattenmyndigheten, Kustbevakningen, Statens Maritima Museer och Chalmers. Ett 30-tal av vraken utgör en akut miljöfara då de innehåller stora mängder olja som kan läcka ut okontrollerat. Från och med 2016 har HaV ett samordnande ansvar för utredning och bärgning av miljöfarliga ämnen och spökgarn från vrak.

Vraket Thetis ett pilotprojekt

Hösten 2017 kunde 730 liter olja pumpas upp från det första av de 30 mest miljöfarliga vraken, Thetis, som 1985 sjönk utanför Smögen på västkusten. Satsningen var ett pilotprojekt med ekonomiskt stöd av Naturvårdsverket. Efter en upphandling gick uppdraget att utföra själva bärgningen av olja till företaget Marine Works AB. Oljan från Thetis skickades sedan till företag som tar hand om miljöfarligt avfall.

- Vraket efter Thetis ligger nära en hamn, inte så djupt, är i förhållandevis god kondition och passade därför bra som pilotprojekt. Bärgningen av olja från gamla vrak har risker och arbetet måste kunna göras så säkert som möjligt, både för miljön och för människor. Därför används främst fjärrstyrda undervattensrobotar (Remotely operated underwater vehicles, ROV) i både undersökning och bärgning av olja, säger Fredrik Lindgren, utredare på enheten för havsmiljöförvaltning på HaV.

Under arbetet med att tömma Thetis på olja upptäcktes en 20 ton tung snörpvad i nylonmaterial insnärjd i vraket. Cirka tolv ton av spökgarnet kunde under 2018 bärgas och transporteras till Fiskareföreningen Norden AB i Smögen för återvinning.

Två vrak vid Skånes sydkust

Regeringen beslutade 2018 att satsa 25 miljoner kronor om året i tio år, totalt 250 miljoner kronor, för att minska miljörisker från vrak längs Sveriges kust. Enligt regeringen kan mellan ett och tre miljöfarliga vrak saneras per år. HaV ansvarar för satsningen.

- Inför beslut om vilket vrak som ska tömmas på olja bedömer vi sannolikheten för ett läckage, volymen av olja i vraket och var oljan troligtvis skulle hamna. Bedömningen görs med hjälp av riskvärderingsverktyget, VRAKA, som tagits fram av Chalmers tekniska högskola, säger Fredrik Lindgren.

Under hösten 2018 undersöktes ytterligare två av vraken på listan över de akut miljöfarliga. Det var vraken av fartygen Hoheneichen och Sandön som ligger cirka 12 till 22 kilometer från Skånes sydkust. Simuleringar med oljespillsverktyget SeaTrackWeb visade att ett okontrollerat oljeutsläpp från dessa vrak riskerade att hamna i närheten av Kåseberga och Ale stenar, för att sedan röra sig mot Ystad. I området finns två naturreservat, Norra Sandskogen och Hagestad. Området Sandhammaren-Kåseberga är också klassat som ett Natura 2000 område enligt EU:s fågeldirektiv samt art- och habitatdirektiv.

Inga läckage har rapporterats vid förlisningen av fartygen Sandön och Hoheneichen eller efteråt. Under augusti månad 2018 gjorde Kustbevakningen en videoundersökning som visade att vraken är intakta och utan några större hål.

- HaV:s arbete med de två vraken pågick under två veckor i november 2018. På de ställen där till exempel olje- och ballasttankar fanns enligt ritningarna borrades flera hål i skrovet. Trots detta så hittades ingen olja i vraken, vilket kan innebära att oljan sakta läckt ut under årens lopp, säger Frida Åberg, utredare på enheten för havsmiljöförvaltning på HaV.

Försvarets dykare undersökte Skytteren

I november 2018 genomförde HaV också en större operation vid vraket efter fartyget Skytteren tillsammans med Försvarsmakten. Skytteren förliste 1 april 1942 vid Måseskär utanför Lysekil i ett försök att föra ut krigsmaterial till de allierade. Vraket ligger på cirka 74 meters djup i ett område med en stark bottenström. Uppskattningsvis kan det finnas 400 - 500 kubikmeter olja kvar i vraket.

Undersökningarna genomfördes med hjälp av ubåtsräddningsfartyget HMS Belos. Djupdykare från Försvarsmaktens Dykeri- och navalmedicinska centrum DNC, Första ubåtsflottiljen och Fjärde sjöstridsflottiljen deltog samt läkare och sjuksköterska för medicinsk beredskap. Syftet med dykningarna var att öka kunskapen om hur man riskbedömer miljöfarliga vrak. Därför gjordes en detaljerad undersökning av vraket, mätningar av skrovets tjocklek och av vattenparametrar. Bärgning av olja från vraket Skytteren planeras i framtiden.

- Resultaten visar att Skytteren är mycket nedbrutet, bara fyra millimeter plåt återstår på vissa platser. Vi såg också ett mindre oljeläckage på vattenytan i området som härrör från vraket under arbetet. Starka yt- och bottenströmmar kommer att komplicera en framtida oljebärgningsoperation, säger Frida Åberg.

HaV:s bedömning är att en oljetömningsoperation av Skytteren med stor sannolikhet kostar mer än HaV:s årliga budget för arbete med miljöfarliga vrak, det vill säga mer än 25 miljoner kronor..

Under 2019 kommer HaV att arbeta vidare med de akut miljöfarliga vraken och utveckla metoder för undersökningar. Bland annat genomförs detaljerade undersökningar av fyra vrak och en till två bärgningsoperationer av olja och spökgarn planeras att utföras under 2019.

FAKTA MILJÖFARLIGA VRAK OCH SPÖKGARN

Ett 30-tal av cirka 17 000 fartygsvrak längs Sveriges kuster utgör en akut miljöfara då de innehåller stora mängder olja som kan läcka ut okontrollerat. Detta inträffade 2014, då vraket efter fartyget Immen utanför Gotland plötsligt började läcka olja samt vid årsskiftet 2018/2019 då vraket efter fartyget Finnbirch utanför Öland läckte olja ur en bunkertank med 85 kubikmeter olja.

I den arbetsgrupp som arbetar med att bland annat ge underlag för riskbedömning och prioritering av miljöfarliga vrak ingår Havs- och vattenmyndigheten, Sjöfartsverket, Kustbevakningen, Statens Maritima Museer, Försvarsmakten (Marinen) och Chalmers tekniska högskola.

Ett läckage av olja från fartygsvraken påverkar främst djur, växter och organismer som lever i närområdet men kan också sprida sig till andra områden med vattenströmmar. Farliga ämnen som olja, polycykliska aromatiska kolväten (PAH:er) och tungmetaller tas upp av till exempel mikroorganismer som i sin tur sprider dem vidare upp i näringskedjan till fiskar och kräftdjur.

Borttappade eller dumpade fiskeredskap, så kallade spökgarn, kan fortsätta att fiska under lång tid och påverka bestånden av fisk och skaldjur. Plastmaterialet sönderfaller också till mikroplaster som kan tas upp av, och skada marina organismer.

Se filmer från arbetet med de miljöfarliga vraken

Läs mer om HaV:s arbete med miljöfarliga vrak

Läs mer om prioritering av miljöfarliga vrak

Frågor och svar om miljöfarliga vrak

Läs mer om vraket Thetis

Läs mer om vraken Sandön och Hoheneichen

Läs mer om vraket Skytteren

För mer information kontakta Havs- och vattenmyndigheten

Kontaktpersoner: Mia Dahlström, chef, enheten för havsmiljöförvaltning, tfn 010-6986108, mobil 073-668 07 94, e-post mia.dahlstrom@havochvatten.se

Fredrik Lindgren, utredare, enheten för havsmiljöförvaltning, Havs- och vattenmyndigheten, tfn 010-698 63 14, mobil 076-538 62 14, e-post fredrik.lindgren@havochvatten.se

Frida Åberg, utredare, enheten för havsmiljöförvaltning, tfn 010-698 60 95, mobil 076-538 60 95, e-post: frida.aberg@havochvatten.se

Ämnen

Kategorier


Havs- och vattenmyndigheten, HaV, arbetar för levande hav, sjöar och vattendrag till glädje och nytta för alla. Citera gärna våra pressmeddelande och nyheter, men hänvisa alltid till HaV.

Foto: Natalie Greppi

Kontakter

Mia Dahlström

Mia Dahlström

chef, havsmiljöenheten Telefon: 010-698 61 08

Frida Åberg

utredare, enheten för havsmiljöförvaltning tfn 010-698 60 95, mobil 076-538 60 95

Havs- och vattenmyndigheten, HaV, är en förvaltningsmyndighet på miljöområdet.

Havs- och vattenmyndigheten arbetar på regeringens uppdrag för bevarande, restaurering och hållbart nyttjande av sjöar, vattendrag, hav och fiskeresurserna.

Havs- och vattenmyndigheten (HaV)
Gullbergs Strandgata 15
404 39 Göteborg
Sweden