Gå direkt till innehåll
Foto: Susanne Viker
Foto: Susanne Viker

Pressmeddelande -

Viktigt beslut om småvalar: Skyddet för tumlare i Östersjön måste öka

Länderna som skrivit under avtalet om skydd för bland annat tumlare i Östersjön, det så kallade Ascobans-avtalet, har nu enats om vilka fler åtgärder som behövs.

- Genom att utveckla mer selektiva redskap kan man till exempel undvika bifångster i yrkesfisket. Att tumlare fastnar i fiskegarn är fortfarande den främsta orsaken till dödlighet bland tumlare, säger Susanne Viker på Havs- och vattenmyndigheten, HaV.

Ascobans-avtalet om skydd av småvalar i Östersjön, Nordostatlanten, Irländska sjön och Nordsjön har signerats av tio länder: Sverige, Danmark, Finland, Litauen, Polen, Tyskland, Nederländerna, Belgien, Frankrike och Storbritannien. I förra veckan samlades länderna till ett så kallat partsmöte i Helsingfors. Susanne Viker som är utredare på Havs- och vattenmyndigheten, representerade Sverige vid mötet.

En av de frågor som togs upp var situationen för tumlare i Östersjön. De är inte fler än mellan 400 och 500 individer och räknas till de mest hotade bestånden i hela världen. Förutom att de riskerar att bli bifångst vid yrkesfiske så hotas de också av miljögifter, övergödning, buller, ammunition och vapen från krigsfartyg på botten. De kan också störas när man anlägger till exempel vindkraft eller andra konstruktioner under vattnet.

- Ett väldigt viktigt resultat av mötet är att den så kallade Jastarniaplanen, som är Ascobans återhämtningsplan för tumlare i Östersjön, sågs över och uppdaterades på många punkter. Vi har fått mer kunskap om tumlarna i Östersjön vilket gör att vi bättre kan se vilka åtgärder som behövs och var de behövs, säger Susanne Viker.

- Bland annat så vet vi i dag mer om var i Östersjön som tumlarna befinner sig och under vilka perioder. Vi vet också att forskare hittat alarmerande höga halter av kemikalien PCB hos tumlare och andra småvalar i andra områden, trots att PCB sedan många år är förbjudet i EU.

Vid mötet enades länderna om flera rekommendationer för att öka skyddet för tumlare och andra småvalar med målet att minska dödligheten. Bland annat betonades hur viktigt det är att lyfta fram skyddet för tumlare redan vid planeringen av till exempel vindkraftsparker till havs. Det krävs också mer forskning och studier för att se hur kemikalier som PCB påverkar tumlarna. Sist men inte minst så rekommenderas ökad dialog med yrkesfiskare för att utveckla nya redskap och bättre övervakning.

- Rekommendationerna är inte juridiskt bindande för länderna men samtidigt brukar länderna vilja implementera det som man kommit överens om. För HaV:s del så håller vi också på att uppdatera det nationella åtgärdsprogrammet för tumlare och då kommer vi att använda den reviderade Jastarnia-planen som ett viktigt underlag, säger Susanne Viker.

Ascobans-avtalet (Agreement on Conservation of Small Cetaceans in Baltic, North East Atlantic, Irish and in North Seas) är ett underavtal till Bonnkonventionen om skydd av flyttande vilda djur. Avtalets återhämtningplan för tumlare i Östersjön, Jastarniaplanen, innehåller rekommendationer för bevarande av tumlare i Östersjön. Planen utarbetades i Jastarnia i Polen i januari 2002 och uppdaterades 2009. 

I begreppet småvalar ingår valar, delfiner och tumlare. I de svenska vattnen är det endast tumlare, Phocoena phocoena,som parar och föder sina ungar och därför finns här året om.

Länk till pressmeddelande från Ascobans

Läs mer om Ascobans och HaV:s arbete med skydd för småvalar

För mer information kontakta Havs- och vattenmyndigheten

Kontaktperson: Susanne Viker, utredare, enheten för biologisk mångfald, tfn 010-698 60 76, mobil 073-089 79 67, e-post susanne.viker@havochvatten.se

Ämnen

Kategorier


Havs- och vattenmyndigheten, HaV, arbetar för levande hav, sjöar och vattendrag till glädje och nytta för alla. Citera gärna våra pressmeddelande och nyheter, men hänvisa alltid till HaV.

Foto: Maja Kristin Nylander/Havs- och vattenmyndigheten.

Bilden får användas för redaktionell återpublicering där HaV och HaVs arbete beskrivs och ett år från pressmeddelandets datum. Användning i kommersiella syften är inte tillåten. I anslutning till publicering skall namn på upphovsman och källa anges.

Kontakter

Susanne Viker

utredare, enheten för biologisk mångfald

Havs- och vattenmyndigheten, HaV, är en förvaltningsmyndighet på miljöområdet.

Havs- och vattenmyndigheten arbetar på regeringens uppdrag för bevarande, restaurering och hållbart nyttjande av sjöar, vattendrag, hav och fiskeresurserna.

Havs- och vattenmyndigheten (HaV)
Gullbergs Strandgata 15
404 39 Göteborg
Sweden