Gå direkt till innehåll
Fotograf: Daniel Valentinsson
Fotograf: Daniel Valentinsson

Pressmeddelande -

Amerikansk hummer förs inte upp på EU:s lista över främmande invasiva arter

Amerikansk hummer tas inte med i EU-kommissionens förslag till ny uppdaterad unionslista över invasiva, främmande arter.

Det innebär att det inte blir importförbud av levande amerikansk hummer till EU.

- Istället föreslås att mindre handelsbegränsande åtgärder bör undersökas, såsom nationella eller regionala åtgärder, och genom att gå samman med grannländer, branschen och berörda parter, säger Björn Sjöberg, avdelningschef på Havs- och vattenmyndigheten, HaV.

I våras lämnade Sverige in ett förslag till EU-kommissionen om att lista amerikansk hummer (Homarus americanus) på EU:s förordning över invasiva främmande arter. I september godkändes den svenska riskbedömningen av EU:s vetenskapliga forum för invasiva främmande arter, vilket innebär att den uppfyller de vetenskapliga kriterierna för att listas.

Kommissionen har därefter haft vägledande diskussioner med EU:s medlemsstater i förordningens genomförandekommitté. Vid ett möte i genomförandekommittén den 5 oktober framkom att det inte fanns något stöd bland EU:s medlemsstater för att lista amerikansk hummer då konsekvenserna i form av bland annat ett importförbud anses oproportionerligt stora på EU-nivå.

Sedan 2008 har drygt 30 individer av amerikansk hummer hittats längs västkusten, de flesta i Gullmarsfjorden vid Lysekil. Det har också hittats en hona, med hybridägg, alltså där en amerikansk hona korsats med en europeisk hummer (Homarus gammarus). Forskarna anser att det kan finnas betydligt fler i våra vatten.

I Sverige är det förbjudet att sumpa levande, importerade humrar i havet. Men det är svårt att övervaka ett sådant förbud och troligen rör fynden sig om individer som rymt eller som avsiktligt slängts levande i havet.

- Beskedet från EU-kommissionen innebär att vi nu får arbeta vidare med hur vi nationellt och regionalt kan förhindra fortsatt spridning av amerikansk hummer i svenska vatten. Vi hoppas kunna göra detta i dialog med branschen och andra berörda, säger Björn Sjöberg.

Den amerikanska hummern kan sprida sjukdomar och bilda hybrider med europeisk hummer. Det finns också en risk för att sjukdomar och parasiter ska spridas till andra skaldjur än hummer, exempelvis krabbtaska och havskräfta.

- Nya studier tyder på att det inte finns så många individer av vår europeiska hummer som vi tidigare trott, alltså kan bestånden vara extra känsliga för påverkan från främmande arter, säger Björn Sjöberg.

Amerikansk hummer har också hittats i Danmark, Island, Norge och Storbritannien

Listan, eller unionsförteckningen som den formellt kallas, är en del av EU:s förordning om invasiva främmande arter. Syftet med förordningen är att förebygga, minimera och mildra effekter av invasiva främmande arter på djur och natur, människors hälsa eller ekonomi. Enligt denna ska medlemsstaterna bland annat kartlägga hur arterna sprids och se till att spridningen stoppas eller begränsas. Arterna på listan omfattas också av olika restriktioner, bland annat förbud mot att importera, föda upp eller att hålla levande. Även om amerikansk hummer inte förs upp på EU-listan så kan Sverige eller andra medlemsstater införa egna regler som nationella importförbud.

Här kan du läsa den riskbedömning som HaV gjort och som ligger till grund för Sveriges begäran till EU om att lista amerikansk hummer

Läs mer om amerikansk hummer på HaV:s hemsida

Länk till EU:s hemsida om invasiva främmande arter

För mer information kontakta Havs- och vattenmyndigheten, HaV

Kontaktpersoner: Björn Sjöberg, chef, avdelningen för havs- och vattenförvaltning, tfn 010-698 60 08, mobil 070-819 94 62, e-post bjorn.sjoberg@havochvatten.se

Fredrik Nordwall, chef, enheten för biologisk mångfald, tfn 010-698 60 17, mobil 076 - 125 40 50, e-post fredrik.nordwall@havochvatten.se, Sofia Brockmark, utredare, enheten för biologisk mångfald, tfn 010-698 65 81, mobil 076-538 62 81, e-post sofia.brockmark@havochvatten.se

Ämnen

Kategorier


Havs- och vattenmyndigheten, HaV, arbetar för levande hav, sjöar och vattendrag till glädje och nytta för alla. Citera gärna våra pressmeddelande och nyheter, men hänvisa alltid till HaV.

Foto: Daniel Valentinsson

Bilden får användas för redaktionell återpublicering där HaV och HaVs arbete beskrivs och ett år från pressmeddelandets datum. Användning i kommersiella syften är inte tillåten. I anslutning till publicering skall namn på upphovsman och källa anges.

Kontakter

Staffan Ljung

Staffan Ljung

Presskontakt Presskontakt 010-698 63 42

Relaterat innehåll

Havs- och vattenmyndigheten, HaV, är en förvaltningsmyndighet på miljöområdet.

Havs- och vattenmyndigheten arbetar på regeringens uppdrag för bevarande, restaurering och hållbart nyttjande av sjöar, vattendrag, hav och fiskeresurserna.

Havs- och vattenmyndigheten (HaV)
Gullbergs Strandgata 15
404 39 Göteborg
Sweden