Gå direkt till innehåll
Internationellt HaV-möte i Visby om havsplanering i Östersjön

Pressmeddelande -

Internationellt HaV-möte i Visby om havsplanering i Östersjön

I morgon träffas representanter  för Östersjöländerna i Visby på Gotland för att diskutera havsplanering.

- Havs- och vattenmyndigheten bjuder in till möte för att  få en diskussion och dialog om hur vi kan arbeta utifrån ett gemensamt perspektiv som gynnar hela Östersjön, säger HaV:s generaldirektör Björn Risinger.

Vid mötet deltar 15 internationella gäster från Norge, Danmark, Tyskland, Åland, Finland, Litauen, Lettland, Estland, Polen och Ryssland.

Sverige ska få ett nytt system för planering av havet som baseras på den så kallade ekosystemansatsen, vilket är en strategi för att bevara naturvärden och för att använda naturresurserna så att vi inte överutnyttjar ekosystemen.

Havsplanering har pekats ut som ett viktigt verktyg för att kunna genomföra EU:s integrerade havspolitik. Inom EU pågår förhandlingar för att ta fram ett direktiv för fysisk planering till havs och i Sverige arbetar miljödepartementet med att ta fram ett lagförslag. 

Den kommande havsplaneringen omfattar svenskt territorialvatten och den ekonomiska zonen i Bottniska viken, Östersjön och Västerhavet (Kattegatt, Skagerrak). Som grund ligger havsplaneringsutredningen från 2009 – 2011 och HaV har fått i uppdrag att ta fram underlag och förbereda för havsplanerna. Ett första steg är att ta fram en rapport som beskriver hur havet används idag och olika framtida anspråk kan se ut

- Havsplanering är viktigt för att kunna hantera olika befintliga och framtida krav på nyttjande av havet. Det kan också skapa förutsättningar för en ”blå ” tillväxt som står i samklang med miljökvalitetsmål och bidrar till en god miljöstatus i haven, säger Tomas Andersson. 

HaV leder det nationella arbetet med den kommande havsplaneringen och tre länsstyrelser leder och samordnar det regionala. Hittills har bland annat tre regionala dialogmöten hållits och HaV hoppas nu kunna starta en dialog även med andra Östersjöländer om hur havsplanering ska kunna genomföras på bästa sätt.

- Eftersom Sverige är det enda land som gränsar till alla andra länder i Östersjön så måste vi sätta våra planer i relation till de andra ländernas planer, både de som redan finns och de som är under utveckling, säger Björn Risinger.

-  Vi tror att det är bättre att försöka utveckla svensk havsplanering i dialog med övriga länder. Förhoppningsvis leder det till ett bättre resultat för hela Östersjön.

En havsplan består av kartor och ställningstaganden om hur havet ska nyttjas, skyddas och förvaltas och vilka samhällsintressen som ska uppmärksammas. Planerna ska leda till att havsområdena används till det som de är mest lämpade för. De ska bland annat tillämpas i den kommunala planeringen och vid beslut om tillstånd för olika verksamheter i havet.

Redan i dag finns ett väl utvecklat internationellt samarbete kring Östersjön och det finns ett antal gemensamma plattformar som Helcom (Helsingforskonventionen) och Vasab (Vision and Strategies Around the Baltic Sea 2010).

-  Men vi måste också hitta vägar för att samarbeta mer praktiskt och i det dagliga arbetet, inte bara på internationella möten. Syftet med mötet är att informera övriga länder om det svenska arbetet med havsplanering, öppna upp för en diskussion om ett gemensamt perspektiv för Östersjön och diskutera hur situationen ser ut i dag, säger Tomas Andersson.

Länk till programmet

Läs mer om HaV:s arbete med den kommande havsplaneringen

För mer information kontakta Havs- och vattenmyndigheten:

Kontaktpersoner: Björn Risinger, generaldirektör, tfn 010-698 60 01, mobil 070-840 41 63, e-post bjorn.risinger@havochvatten.se, Tomas Andersson, utredare, havsplaneringsenheten, tfn 010-698 60 29, mobil 076-538 60 29, e-post tomas.andersson@havochvatten.se, Thomas Johansson, chef, enheten för hållbart nyttjande och maritima frågor, tfn 010-698 60 19, mobil 072-213 90 06, e-post thomas.johansson@havochvatten.se

Ämnen

Kategorier


Havs- och vattenmyndigheten, HaV, arbetar för levande hav, sjöar och vattendrag till glädje och nytta för alla. Citera gärna våra pressmeddelande och nyheter, men hänvisa alltid till HaV.

Foto: Maja Kristin Nylander/Havs- och vattenmyndigheten.

Bilden får användas för redaktionell återpublicering där HaV och HaVs arbete beskrivs och ett år från pressmeddelandets datum. Användning i kommersiella syften är inte tillåten. I anslutning till publicering skall namn på upphovsman och källa anges.

Kontakter

Staffan Ljung

Staffan Ljung

Presskontakt Presskontakt 010-698 63 42

Relaterat innehåll

Havs- och vattenmyndigheten, HaV, är en förvaltningsmyndighet på miljöområdet.

Havs- och vattenmyndigheten arbetar på regeringens uppdrag för bevarande, restaurering och hållbart nyttjande av sjöar, vattendrag, hav och fiskeresurserna.

Havs- och vattenmyndigheten (HaV)
Gullbergs Strandgata 15
404 39 Göteborg
Sweden