Gå direkt till innehåll
Möte i Madrid för att säkra Europas vatten

Pressmeddelande -

Möte i Madrid för att säkra Europas vatten

Översvämningar, vattenbrist och hotade vattendrag är tre utmaningar som alla länder i Europa måste hitta lösningar på.
I dag går därför startskottet för EU-projektet ”Water Joint Programming Initiative”, Water JPI, som är en ny, gemensam forskningsarena.
-  Vi kan lära av varandra genom samordnad forskning och utbyte av erfarenheter, säger Mats Svensson , chef för enheten för analys och forskning vid Havs- och vattenmyndigheten, HaV.

Målet med projektet är att på sikt få en mer effektiv vattenförvaltning i Europa, att hushålla bättre med vattenresurserna så att de räcker till både för människans och ekosystemens behov.

18 länder i Europa och EU-kommissionen deltar i dag i projektet och fem EU-länder, däribland Sverige, väljer att gå in som observatörer i inledningsskedet. Första mötet hålls i dag i Madrid och pågår i två dagar. Sverige representeras av representanter från HaV och från Livsmedelsverket.

-  I södra Europa är vattenbristen väldigt utbredd och Centraleuropa har de senaste åren haft stora problem med översvämningar. I Sverige är situationen inte lika akut men under sommarhalvåret har vi ibland vattenbrist i södra Sverige och i somras hade vi exempelvis stora problem med översvämningar i Småland, säger Mats Svensson som deltar i det två dagar långa mötet i Madrid.

-  Vi ser allt oftare att ekosystemens behov av våra vattenresurser ställs i konflikt med samhälleliga behov, både i norra och södra Europa.Vattenbrist och översvämningar kommer att bli vanligare problem även för oss i Sverige.

Men utmaningen handlar inte bara om att vattnet ska räcka till allt. Det måste också skyddas så att det håller en god kvalitet och är fritt från farliga ämnen och bakterier, något som inte är en självklarhet i dag. Studier av länsstyrelsen i Skåne har exempelvis visat också att både grundvatten och ytvatten i länet kan innehålla bekämpningsmedel.

 I november 2010 drabbades Östersund av ett utbrott av parasiten Cryptosporidium i det kommunala dricksvattnet. Uppskattningsvis 20 000 personer blev sjuka och boende i Östersund fick koka vattnet i flera månader. Först efter tre månader kunde dricksvattnet förklaras hälsomässigt rent.

-  Utbrottet i Östersund beräknas ha kostat samhället cirka 100 miljoner kronor. Dessutom  visade det också tydligt att Sverige inte alls har så god vattenkvalitet som många kanske tror, säger Mats Svensson.

-  En av Sveriges stora utmaningar är hur vi får en hållbar vattenförvaltning, en annan är hur vi kan föra en mer aktiv vattenpolitik där vi exempelvis prissätter ekosystemtjänster mer än vad som görs i dag.

I dag förs också diskussioner inom EU hur obalansen i vattenresurser ska kunna jämnas ut, om länderna i norr exempelvis ska bidra med vatten till länderna i söder.

- Innan vi börjar föra ut stora mängder av vår vattenresurs så måste vi veta vilka konsekvenser det skulle få på ekosystemen, det behövs mer forskning, Mats Svensson.

-  Länderna i Europa kan behöva utveckla en gemensam praxis för den här slags frågor, en sammanhållen vattenpolitik. Gemensamma forskningsinsatser som Water JPI kan få en viktig roll i det arbetet.

Här kan du läsa mer om Water JPI

Här kan du läsa mer om svensk vattenförvaltning

Länk till pressmeddelande "Förorenat vatten oroar HaV:s utredare"

Här kan du läsa mer om de skånska studierna

För mer information kontakta Havs- och vattenmyndigheten

Kontaktperson Mats Svensson, tf chef, enheten för analys och forskning , tfn 010 - 698 63 74, mobil 072 - 717 24 31, e-post mats.svensson@havochvatten.se


Ämnen

Kategorier


Havs- och vattenmyndigheten arbetar för levande hav, sjöar och vattendrag till glädje och nytta för alla.
Använd gärna våra pressmeddelanden, nyheter och bilder, men hänvisa alltid till oss.

Kontakter

Mats Svensson

Mats Svensson

chef, avdelningen för havsförvaltning 010 - 698 63 74

Relaterat innehåll

Havs- och vattenmyndigheten, HaV, är en förvaltningsmyndighet på miljöområdet.

Havs- och vattenmyndigheten arbetar på regeringens uppdrag för bevarande, restaurering och hållbart nyttjande av sjöar, vattendrag, hav och fiskeresurserna.

Havs- och vattenmyndigheten (HaV)

Gullbergs Strandgata 15
404 39 Göteborg
Sweden