Gå direkt till innehåll
Nya fynd av misstänkt marmorkräfta har hittats i Västsverige

Pressmeddelande -

Nya fynd av misstänkt marmorkräfta har hittats i Västsverige

Nya fynd av misstänkt marmorkräfta har gjorts i Sverige, denna gång i ett område med våtmarker i Skara kommun i Västra Götalands län.

Vi ser mycket allvarligt på de här uppgifterna, särskilt med tanke på att fynden gjorts i ett område med närliggande vattensystem som mynnar i Vänern och har ett högt biologiskt värde, säger Erland Lettevall, utredare på enheten för miljöövervakning på HaV.

Fynden gjordes i början av juli i samband med en inventering av biologisk mångfald i våtmarker. På en plats hittades ett flertal marmorkräftor, både vuxna och yngre exemplar.

-  Den genetiska identifieringen är inte klar än men utifrån utseende så kan det knappast vara något annat än marmorkräftor, säger Lennart Edsman, på Sötvattenlaboratoriet vid Sveriges lantbruksuninversitet, SLU.

Det första fyndet av marmorkräftor (Procambarus fallax virginalis) gjordes förra hösten i Märstaån i Sigtuna kommun. Arten reproducerar sig genom parthenogenes, också kallat jungfrufödsel. Det innebär att den inte behöver befruktas för att föröka sig, det räcker med en individ för att få till ett helt bestånd.

-  Marmorkräftan bedöms som invasiv, den kan konkurrera ut inhemska arter, och den förökar sig väldigt snabbt samt att den har hög överlevnad. Den kan bära på smittsamma sjukdomar, som kräftpest, och andra sjukdomar som vi inte har i våra vatten och är ett allvarligt hot mot den biologiska mångfalden, säger Erland Lettevall.

HaV har nationellt det administrativa och sammanhållande ansvaret för arbetet med främmande, invasiva arter i vattenmiljön. Efter fynden i Märstaån bildades en samverkansgrupp med kräftexperter från bland andra länsstyrelsen, Naturvårdsverket, Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA, SLU, och Zoobranschens riksförbund. I våras gav HaV i uppdrag åt SLU att ta fram en plan för att kontrollera utbredningen samt att ta fram en risk - och konsekvensanalys över hur marmorkräftan bäst kan stoppas och vad som händer om den skulle få fäste här. Hittills har tolv levande och en död marmorkräfta hittats i Märstaån.

- Marmorkräftan är ett tropiskt kräftdjur men den klarar att överleva på betydligt kallare breddgrader, som här i Skandinavien, säger Erland Lettevall.

Det är olagligt att sätta ut sötvattenskräftor i svenska vattendrag utan tillstånd. Det är också förbjudet att föra in dem i landet samt att förvara och transportera sötvattenskräftor i Sverige.

- Fynden av marmorkräfta visar att de här djuren finns i Sverige trots att vi har en tydlig lagstiftning, det visar också att det finns en okunskap bland människor om vilket hot de kan utgöra för våra inhemska arter som flodkräftan, säger Erland Lettevall.

- När vi är 100 procent säkra på att fynden i Västra Götaland verkligen är marmorkräfta kommer vi att göra en riskbedömning i samarbete med andra berörda myndigheter. Utifrån den avgör vi sedan vilka åtgärder som bör sättas in för att förhindra spridning.

Alla misstänkta fynd av marmorkräfta eller andra främmande arter ska rapporteras in till berörd länsstyrelse eller SVA.

- Här är allmänhetens hjälp ovärderlig. Vi uppmanar alla att ta kontakt med jourhavande hos oss på telefonnummer 018-674471 för att få mer information om hur man ska göra med djuren, säger Anders Hellström på SVA.

FOTNOT. Förbudet för förvaring gäller inte flod- eller signalkräftor som fångats eller odlats i Sverige.

För mer information kontakta:

Erland Lettevall, utredare, Havs- och vattenmyndighetens enhet för miljöövervakning, tfn 010-698 62 19, mobil 070 – 248 66 95, e-post erland.lettevall@havochvatten.se

Jourhavande Fisksektionen, Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA, tfn 018-674471, e-post svafisk@sva.se

Lennart Edsman, Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, Sötvattenslaboratoriet, tfn 010-478 42 26, e-post lennart.edsman@slu.se

Fredrik Larsson, länsfiskekonsulent Västra Götaland, tfn 010-224 55 27, e-post fredrik.larson@lansstyrelsen.se


Ämnen

Kategorier


Havs- och vattenmyndigheten, HaV, arbetar för levande hav, sjöar och vattendrag till glädje och nytta för alla. Citera gärna våra pressmeddelande och nyheter, men hänvisa alltid till HaV.

Foto: Thorbjörn Hongslo/SVA

Bilden får användas för redaktionell återpublicering där HaV och HaVs arbete beskrivs och ett år från pressmeddelandets datum. Användning i kommersiella syften är inte tillåten. I anslutning till publicering skall namn på upphovsman och källa anges.

Kontakter

Erland Lettevall

Erland Lettevall

utredare, enheten för miljöövervakning Tel: 010-698 62 19 Mobil: 070-248 66 95

Relaterat innehåll

Havs- och vattenmyndigheten, HaV, är en förvaltningsmyndighet på miljöområdet.

Havs- och vattenmyndigheten arbetar på regeringens uppdrag för bevarande, restaurering och hållbart nyttjande av sjöar, vattendrag, hav och fiskeresurserna.

Havs- och vattenmyndigheten (HaV)
Gullbergs Strandgata 15
404 39 Göteborg
Sweden