Gå direkt till innehåll
HaV ger fem miljoner till projekt för att minska utsläpp från små avlopp

Pressmeddelande -

HaV ger fem miljoner till projekt för att minska utsläpp från små avlopp

I februari utlyste Havs- och vattenmyndigheten, HaV, medel för projekt som kan minska utsläppen från små avlopp.

Nu är det klart vilka projekt som får dela på pengarna.

- Vi fick in många intressanta förslag, totalt får de tolv projekt som valts ut dela på drygt 5 miljoner kronor, fördelat på 3,8 miljoner kronor för 2016 och 1,3 miljoner för 2017, säger Margareta Lundin Unger, utredare på HaV.

HaV har sedan juni 2011 ansvar för tillsynsvägledning för små avlopp. I dag finns ungefär 700 000 små avloppsanläggningar som bidrar med nästan lika mycket övergödande ämnen som de större reningsverken gör tillsammans. Gamla och bristfälliga avlopp riskerar att orsaka miljö- och hälsoproblem på många håll i landet.

- Små avloppsanläggningarna är en relativt stor källa till utsläpp av övergödande ämnen och risk för smittspridning. Åtgärdstakten för dåliga avlopp är alldeles för låg, säger Margareta Lundin Unger, utredare på enheten för miljöprövning och miljötillsyn på HaV.

Målet med utlysningen är att inhämta och sprida kunskap och bidra till utvecklingen av metoder för att minska utsläpp av övergödande ämnen och olika smittämnen från små avloppsanläggningar.

Totalt fick HaV in 21 ansökningar och av dessa har nu tolv valts ut. De handlar till exempel om kunskapshöjande insatser, projekt som underlättar bedömningar vid prövning och tillsyn av små avloppsanläggningar. De kan också handla om gemensamhetsanläggningar, VA-rådgivning och kretsloppsprojekt.

 • Mälarens vattenvårdsförbund Seminariedag - erfarenhetsutbyte för vattendistriktnivå 80 000 kr
 • VA-guiden Gemensamhetsanläggningar för vatten och avlopp – fortsättningsprojekt 225 000 kr
 • JTI Funktion hos markbaserade reningsanläggningar i fält 403 301kr (2017) ,168 738 kr (2018)
 • Näshulta LRF Förening Slam från små avloppsanläggningar i kretslopp 350 000 kr
 • WSP Registrering av uppgifter som små avlopp 455 000 kr (2016), 335 000 (2017)
 • WSP GIS-stöd för prövning av små avlopp 615 800 kr (2016)655 800 kr (2018)
 • VA-guiden Kunskapsläge och nätverksträffar Små avlopp i kretslopp/VA-rådgivning 240 000
 • JTI Etablering av faktablad för markbaserad rening, förstudie 176 000 (2016), 65 000 kr (2017)
 • IVL Förstudie om högre krav på service av små avlopp samt implementering servicerapporteringssystem 430 000 kr
 • SLU Institutet för energi och teknik Biokol i små avloppsanläggningar: Långsiktig reningskapacitet och förbättrad avloppsrening av övergödande ämnen 450 489 kr (2016) 100 000 kr (2017)
 • VA-guiden Nordiskt nätverk kring små avlopp 190 000 kr
 • VA-guiden Informationsfilmer om små avlopp 240 000 kr

De flesta projekt som fått bidrag ska i huvudsak vara slutförda i år. Slutrapport till Havs- och vattenmyndigheten ska vara inlämnad senast den 31 mars 2017. Några har fått medel även för 2017.

Här kan du läsa mer om projekten som fått pengar

För mer information kontakta Havs- och vattenmyndigheten

Kontaktpersoner: Margareta Lundin Unger, utredare, enheten för miljöprövning och miljötillsyn, tfn 010-698 61 21, mobil 076-538 6121, e-post margareta.lundin-unger@havochvatten.se

Ämnen

Kategorier


Havs- och vattenmyndigheten, HaV, arbetar för levande hav, sjöar och vattendrag till glädje och nytta för alla. Citera gärna våra pressmeddelande och nyheter, men hänvisa alltid till HaV.

Foto: Maja Kristin Nylander/Havs- och vattenmyndigheten.

Bilden får användas för redaktionell återpublicering där HaV och HaVs arbete beskrivs och ett år från pressmeddelandets datum. Användning i kommersiella syften är inte tillåten. I anslutning till publicering skall namn på upphovsman och källa anges.

Kontakter

Margareta Lundin Unger

utredare, tillsynsvägledning och miljöbalksprövning 010-698 61 21

Relaterat innehåll

Havs- och vattenmyndigheten, HaV, är en förvaltningsmyndighet på miljöområdet.

Havs- och vattenmyndigheten arbetar på regeringens uppdrag för bevarande, restaurering och hållbart nyttjande av sjöar, vattendrag, hav och fiskeresurserna.

Havs- och vattenmyndigheten (HaV)

Gullbergs Strandgata 15
404 39 Göteborg
Sweden