Gå direkt till innehåll

Kategorier: lova

Foto:Robert Kautsky/ Azote

Havs- och vattenmyndigheten är bekymrad över situationen i Östersjön

HaV, delar uppfattningen att Östersjön och torsken i östra beståndet är hårt utsatta och mår dåligt på flera sätt. Att utreda orsaker och att bedöma vilka åtgärder som behövs tar lång tid, och många nationella och internationella aktörer är involverade i dessa beslut. Östersjön blir allt varmare, mindre syrerik, surare och salthalten sjunker. Ekosystemet kommer sakta att förändras.

Foto: Maja Kristin Nylander

Över 400 miljoner till länsstyrelserna: Satsning på lokalt vattenvårdsarbete för minskad övergödning

Länsstyrelserna får i år en ökning av medel till lokala vattenvårdsprojekt (LOVA-projekt), totalt får de 160 miljoner kronor. Dessutom delar Havs- och vattenmyndigheten, HaV, ut totalt 21 miljoner kronor extra för att minska övergödning i kustvatten. - Nu gör vi en större satsning på lokala vattenvårdsåtgärder. Målet att kunna öka åtgärdstakten för lokalt vattenmiljöarbete, säger Mats Svensson.

310 miljoner delas ut till länsstyrelserna för vattenvård

310 miljoner delas ut till länsstyrelserna för vattenvård

Havs- och vattenmyndigheten fördelar nu 310 miljoner från åtgärdsanslaget för havs- och vattenmiljö till länsstyrelserna för vattenvård. - Det är mindre ekonomiska ramar än i fjol men de kan använda resurserna friare än tidigare, säger generaldirektör Björn Risinger. Pengarna får användas för vattenförvaltning, kalkning, fiskevård, åtgärder för hotade arter och lokala vattenvårdsprojekt.

Havs- och vattenmyndigheten, HaV, är en förvaltningsmyndighet på miljöområdet.

Havs- och vattenmyndigheten arbetar på regeringens uppdrag för bevarande, restaurering och hållbart nyttjande av sjöar, vattendrag, hav och fiskeresurserna.

Havs- och vattenmyndigheten (HaV)

Gullbergs Strandgata 15
404 39 Göteborg
Sweden