Gå direkt till innehåll
HaV får ledande roll i planeringen av Östersjön – EU säger ja till 20-miljonersprojekt

Pressmeddelande -

HaV får ledande roll i planeringen av Östersjön – EU säger ja till 20-miljonersprojekt

Havs- och vattenmyndigheten, HaV, får en ledande roll i arbetet med att utveckla och samordna havsplaner för Östersjön.

Det står klart efter att EU-kommissionen sagt ja till 20-miljonersprojektet ”BalticScope”.

- Vi är väldigt glada att kommissionen sagt ja till det här projektet. Sverige är det land vid Östersjön som gränsar till flest länder i vårt havsområde och därför är det extra viktigt för oss att försöka nå så stor samsyn som möjligt i havsplaneringsprocessen. Ett ökat samarbete och samordning är viktigt för alla länder för att undvika intressekonflikter till havs, säger Björn Risinger generaldirektör för HaV

I somras införde EU havsplaneringsdirektivet som senast 2016 ska införlivas i medlemsländernas nationella lagstiftning. Senast 2021 ska medlemsländerna ha tagit fram havsplaner. 

Tanken är att varje EU-land fritt ska kunna planera hur olika verksamheter till havs, exempelvis sjöfart, fiske, vindkraft och skyddade områden, ska kunna samsas eller skiljas åt i olika delar av havsområdena. Men den lokala, regionala och nationella planeringen för de gemensamma haven ska samordnas. De flesta länderna i Östersjöområdet har påbörjat arbetet med att ta fram havsplaner. I Sverige är det Havs- och vattenmyndigheten som ansvarar för att ta fram förslag till havsplaner.

- EU-kommissionen utlyste i somras pengar till projekt som kan bidra till ökad mellanstatlig samordning, och att hitta metoder för samarbete och utvärdering. Men syftet är inte att skapa en havsplan för Östersjön, det handlar mer om att se hur de olika pusselbitarna kan passa ihop på bästa sätt, säger Thomas Johansson, chef på enheten för havsplanering och maritima frågor på HaV.

HaV har därför, tillsammans med myndigheterna för havsplanering i Danmark, Tyskland, Polen, Lettland, Estland och Finland, tagit fram ett förslag till ett tvåårigt projekt som kallas ”BalticScope”. Även representanter för de regionala organisationerna Helcom (Helsingforskommissionen), Vasab (Vision and Strategies around the Baltic Sea) och Nordregio (Nordiska ministerrådets forskningscenter på regionalområdet) är med i projektet. I arbetet kommer även andra myndigheter i varje land att bli delaktiga.

- Östersjön är ett av världens mest trafikerade och utnyttjade havsområden och samtidigt finns här ett unikt ekosystem som hotas av bland annat övergödning och syrebrist. Det finns redan flera studier och projekt i området och vi vill kunna ta tillvara den kunskap och de erfarenheter som redan gjorts, säger Thomas Johansson.

Projektet innefattar två fallstudier som båda utgår från påbörjade havsplaneringsprocesser och bygger vidare på dessa. Det ena omfattar havsområdet sydvästra Östersjön och berör direkt Sverige, Danmark, Tyskland och Polen. Här finns flera bland annat Fehmarn bält, Öresund och Kriegers flak där det redan i dag finns intressekonflikter. Den andra fallstudien omfattar havsområdet mellan Estland, Lettland och Sverige.

Båda fallstudierna kommer att fokusera på hur fartygstrafik, vindkraft, fiske och naturskydd fungerar i dessa områden och hur dessa kan samverka .

- Målet är dels att komma fram till hur respektive land kan hantera de gemensamma frågorna i sina respektive planer så att de olika planerna sedan kan passa ihop, dels att få fram ett antal allmänna rekommendationer för hur arbetet med havsplanering över gränser kan genomföras, att hitta lösningar på de problem som kan uppstå, säger Thomas Johansson.

Totalt väntas projektet kosta drygt 20 miljoner kronor och 80 procent av detta finansieras av Europeiska havs- och fiskerifonden (EHFF). Resten av pengarna kommer från deltagarna i projektet.

- Det här projektet svarar helt till behovet att samla alla parter i ett havsområde, att implementera havsplanedirektivet och att få med de myndigheter som har ansvar för frågan i arbetet, säger Sylvain Gambert, handläggare vid DG Mare, EU-kommissionen.

- Vår förhoppning är att något verkligt konkret kommer ur dessa fallstudier, att de redskap, strukturer och samtalsklimat som byggs upp här också kommer att kunna leva vidare på lång sikt, att det gör ett verkligt avtryck i havsplaneringen av Östersjön.

Läs mer om BalticSCOPE i projektansökan

Länk till HaV:s debattartikel i Dagens industri om havsplanering

Här kan du läsa mer om havsplaneringsdirektivet

För mer information kontakta Havs- och vattenmyndigheten

Kontaktpersoner: Björn Risinger, generaldirektör, Havs- och vattenmyndigheten, tfn 010-698 60 01,mobil 070-840 41 63, e-post bjorn.risinger@havochvatten.se, Thomas Johansson, chef, enheten för hållbart nyttjande och maritima frågor, tfn 010-698 60 19, mobil 072-213 90 06, e-post thomas.johansson@havochvatten.se

Ämnen

Kategorier


Havs- och vattenmyndigheten, HaV, arbetar för levande hav, sjöar och vattendrag till glädje och nytta för alla. Citera gärna våra pressmeddelande och nyheter, men hänvisa alltid till HaV.

Foto: Maja Kristin Nylander/Havs- och vattenmyndigheten.

Bilden får användas för redaktionell återpublicering där HaV och HaVs arbete beskrivs och ett år från pressmeddelandets datum. Användning i kommersiella syften är inte tillåten. I anslutning till publicering skall namn på upphovsman och källa anges.

Kontakter

Staffan Ljung

Staffan Ljung

Presskontakt Presskontakt 010-698 63 42

Relaterat innehåll

Internationellt HaV-möte i Visby om havsplanering i Östersjön

Internationellt HaV-möte i Visby om havsplanering i Östersjön

I morgon träffas företrädare för Östersjöländerna i Visby för att diskutera havsplanering. - Havs- och vattenmyndigheten bjuder in till möte för att få en dialog om hur vi kan arbeta utifrån ett gemensamt perspektiv som gynnar hela Östersjön,säger HaV:s generaldirektör Björn Risinger. Vid mötet deltar Norge, Danmark, Tyskland, Finland, Litauen, Lettland, Estland, Polen, Ryssland och Sverige.

Dialogmöte i Tylösand: Hur ska olika intressen kunna samsas i Västerhavet?

Dialogmöte i Tylösand: Hur ska olika intressen kunna samsas i Västerhavet?

Hur förenar vi blå tillväxt och ett levande hav i Västerhavet? Frågan sätts i fokus vid torsdagens dialogmöte om havsplanering, arrangerat av länsstyrelser i Skåne, Halland och Västra Götaland samt Havs- och vattenmyndigheten, HaV. - En annan viktig fråga är hur en ökning av transporter till och från Östersjön kommer att påverka Västerhavet och kustkommunerna här, säger Eva Rosenhall på HaV.

Dialogmöte om hur Bottniska viken ska användas i framtiden

Dialogmöte om hur Bottniska viken ska användas i framtiden

Kan vindkraftsparker, yrkesfiskare och sjöfart samsas i havet - utan att skada ekosystemen? Frågan sätts i fokus på dagens dialogmöte ”Havsplanering – för blå tillväxt och levande hav” i Sundsvall. - HaV har tillsammans med kustlänsstyrelserna fått i uppdrag av regeringen att förbereda införandet av havsplanering i Sverige, ett första steg är att analysera nuläget, säger Berit Pettersson på HaV.

Ny rapport från HaV: Ökade krav på havet kräver planering för att undvika konflikter

Ny rapport från HaV: Ökade krav på havet kräver planering för att undvika konflikter

Havs- och vattenmyndigheten, HaV, presenterar i dag rapporten ”Havsplanering – Nuläge 2014”. Rapporten är ett avstamp för arbetet med havsplaner för Bottniska viken, Östersjön och Västerhavet. - Havsplanering kan inte lösa alla miljöproblem men den innebär en helt ny tvärsektoriell diskussion om hur vi ska använda havet nu och i framtiden, säger Jan Schmidtbauer Crona, utredare på HaV.

Havs- och vattenmyndigheten, HaV, är en förvaltningsmyndighet på miljöområdet.

Havs- och vattenmyndigheten arbetar på regeringens uppdrag för bevarande, restaurering och hållbart nyttjande av sjöar, vattendrag, hav och fiskeresurserna.

Havs- och vattenmyndigheten (HaV)

Gullbergs Strandgata 15
404 39 Göteborg
Sweden