Gå direkt till innehåll

Nyhetsarkiv

​Framtidsspaning – så kan det fria havet komma att användas om 30-50 år

​Framtidsspaning – så kan det fria havet komma att användas om 30-50 år

Flytande städer, koldioxidlagring och vattenbruk. Det är några tänkbara nya industrier/aktiviteter som kan äga rum på internationellt vatten i framtiden, om 30-50 år. Tillsammans med att strategisk miljöbedömning kan vara ett användbart verktyg är detta en del av slutsatserna som Anthesis drar i en rapport de sammanställt på uppdrag av Havs- och vattenmyndigheten inför pågående förhandlingar i FN.

Smaltång Fucus radicans är struktur- och funktionsbildande på¨exempelvis naturtypen rev. Foto: Michael Haldin/HaV

​Den biologiska mångfalden i haven är under fortsatt tryck – hög tid att agera

En ny rapport sammanfattar bedömningen av status för arter och naturtyper i Sverige under perioden 2013-18. Rapporten tar avstamp i art- och habitatdirektivet och visar att den globala trenden av nedgång i biologisk mångfald även gäller livsmiljöerna i svenska havsområden. Ett välmående Sverige är beroende av en livskraftig havsmiljö – fler åtgärder behövs för att vända utvecklingen i haven.

Visa mer

Havs- och vattenmyndigheten, HaV, är en förvaltningsmyndighet på miljöområdet.

Havs- och vattenmyndigheten arbetar på regeringens uppdrag för bevarande, restaurering och hållbart nyttjande av sjöar, vattendrag, hav och fiskeresurserna.

Havs- och vattenmyndigheten (HaV)

Gullbergs Strandgata 15
404 39 Göteborg
Sweden